Ffurflen Ganiatâd

Ffurflen gydsyniad ar gyfer defnyddio geirdaon, lluniau a fideos at ddibenion hysbysebu a hyrwyddo

NID YW’R FFURFLEN GYDSYNIAD HON YN ORFODOL.

Peidiwch â llenwi’r ffurflen hon oni bai eich bod yn cydsynio i’r Coleg ddefnyddio eich geirdaon a lluniau a/neu fideos ohonoch at y dibenion a nodir.

Gellir defnyddio geirdaon, lluniau a/neu fideos ar gyfer unrhyw fath o farchnata, hysbysebu a gweithgarwch hyrwyddol (ar bapur ac yn ddigidol), a all gynnwys llyfrynnau, gwefannau, posteri, hysbysebion, cyfryngau traddodiadol (h.y. papurau newydd, cylchgronau) a chyfryngau cymdeithasol, heb fod yn gyfyngedig i’r rhain.

Rwy’n deall mai dim ond cyhyd ag y bo hangen y bydd geirdaon, lluniau a/neu fideos ohonof yn cael eu cadw, ac yna y cânt eu dileu o systemau neu archifau’r Coleg. Fodd bynnag, rwy’n deall y gall rhai geirdaon, lluniau a/neu fideos gael eu cadw’n barhaol unwaith y cânt eu cyhoeddi, a’u cadw fel archif o “fywyd y Coleg”.

Rwy’n deall y gellir gweld cynnwys ar wefannau ledled y byd ac nid yn y Deyrnas Unedig yn unig, ac efallai na fydd gwledydd eraill yn darparu’r un lefel o ddiogelwch i hawliau unigolion ag y mae deddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd/y Deyrnas Unedig yn ei darparu.

Rwy’n deall bod gennyf hawl i ofyn am gopi o’r Data Personol (h.y. unrhyw wybodaeth sy’n gysylltiedig â pherson naturiol adnabyddedig neu adnabyddadwy) a gedwir amdanaf, a hawl i ofyn bod y Data Personol yn cael ei gywiro neu ei ddileu os nad oes ei angen bellach. Rwy’n deall y gallaf ofyn i’r Coleg i beidio â defnyddio fy ngeirdaon, lluniau a/neu fideos ar unrhyw adeg, ac os gwneir hynny ni chânt eu defnyddio o’r pryd y rhoddir gwybod i’r Coleg nac mewn unrhyw gyhoeddiadau yn y dyfodol, ond efallai y byddant yn parhau i gael eu defnyddio mewn unrhyw ddeunyddiau papur neu ddigidol sydd eisoes yn cylchredeg.

Rwy’n deall y canlynol ac yn cytuno i hynny:

  • bydd y Coleg yn cadw hawlfraint y geirdaon, lluniau a/neu fideos.
  • bydd gan y Coleg hawl i olygu neu addasu’r geirdaon, lluniau a/neu fideos heb fy nghymeradwyaeth.
  • ni fyddaf yn derbyn unrhyw dâl am unrhyw eirda(on), llun(iau) a/neu fideo(s) a gaiff eu defnyddio.

Mae’r Coleg wedi ymrwymo i brosesu gwybodaeth yn unol â’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) a phob deddf berthnasol arall ar ddiogelu data. Bydd y data personol a gaiff ei gasglu ar y ffurflen hon yn cael ei gadw’n ddiogel, a dim ond at ddibenion gweinyddol y caiff ei ddefnyddio. I gael mwy o wybodaeth ynglŷn â sut mae’r Coleg yn prosesu data personol, gweler ein hysbysiad preifatrwydd: https://www1.bridgend.ac.uk/privacy-notice/

Os hoffech dynnu eich cydsyniad i’r Coleg ddefnyddio eich geirdaon, lluniau neu fideos yn ôl, neu os oes unrhyw gwestiynau gennych ynghylch y ffurflen gydsyniad hon neu ynghylch diogelu data, cysylltwch â Swyddog Diogelu Data y Coleg drwy e-bostio: data@bridgend.ac.uk

Mae hawl gennych hefyd i gyflwyno cwyn yn erbyn y Coleg ynghylch materion diogelu data drwy Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth: https://ico.org.uk/concerns/

Rwy’n cydsynio i Goleg Penybont (y “Coleg”) ddefnyddio fy ngeirdaon neu luniau a/neu fideos ohonof y’u tynnwyd gan y Coleg, neu gan sefydliadau a awdurdodwyd ar ran y Coleg, at ddibenion hyrwyddo neu gyhoeddi mewnol ac allanol y Coleg, fel y nodwyd uchod.

  • Rwy’n cadarnhau fy mod i’n 16 oed neu’n hŷn, ac rwy’n cydsynio i’m geirdaon, neu luniau a/neu fideos ohonof gael eu defnyddio:
  • (os yw’n berthnasol)
  • Disgrifiad byr o’r prosiect yr ydych yn rhoi cydsyniad ar gyfer yw hwn, ee lluniau chwaraeon, geridaon cyrsiau, fideo peirianneg.
Modd
Y cyfan
Rhan-amser
Llawn-amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
A Levels
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Bevan College
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Employability
Engineering
English
Equine
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Literacy
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Numeracy
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills & Partnerships
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Welsh
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Astudio Llawn-amser
Prentisiaethau
Astudio Rhan-amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn