Cymorth Dysgu Ychwanegol

Mae ein Tîm Cymorth Anghenion Dysgu Ychwanegol yn rhoi cefnogaeth i fyfyrwyr gydag anawsterau dysgu neu anableddau a all fod angen darpariaeth benodol, yn ogystal â’r cymorth sydd ar gael i bob myfyriwr.

Defnyddiwn ddull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn i weithio gyda myfyrwyr a’u teuluoedd i ddynodi anghenion unigol. Cynlluniwn a gweithredwn becyn cymorth sy’n bersonol i bob myfyriwr a’i adolygu o leiaf unwaith y flwyddyn a’i rannu gyda staff allweddol sy’n ymwneud â’ch cefnogi chi, yn cynnwys eich tiwtoriaid cwrs.

Rydym yn uchelgeisiol dros ein myfyrwyr ac yn ymroddedig i’w cefnogi i ‘fod bopeth y gallant fod’. Mae hyn yn cynnwys cefnogi ein myfyrwyr i ddod yn fwy annibynnol, sicrhau deilliannau rhagorol a datblygu sgiliau i fyw bywydau bodlon fel oedolion yn eu cymunedau.

Gallwch ddweud wrthym fod gennym angen darpariaeth ddysgu ychwanegol fel rhan o’ch cais ar-lein, drwy ofyn i Gydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol neu Swyddog Gyrfaoedd eich ysgol i hysbysu’r cyngor yn ystod ymrestru neu drwy gysylltu â ni yn uniongyrchol: aln@bridgend.ac.uk

Sut y gallwn roi cymorth i chi

Cymorth i fyfyrwyr gyda chyflyrau ar y Sbectrwm Awtistig

Cefnogwn fyfyrwyr gyda chyflyrau ar y Sbectrwm Awtistig i gynllunio a rheoli eu harferion, gyda llwyth gwaith, trin prosesu synhwyraidd a gwella hyder.

Mae cymorth grŵp ar gael, sy’n cynnwys grwpiau cymdeithasol ar adegau cinio i’ch helpu i gwrdd â myfyrwyr tebyg sydd ag anghenion tebyg i chi.

Mae ein Harweinydd Awtistiaeth hefyd yn rhoi cymorth un-i-un ar gyfer myfyrwyr a all fod angen pontio ychwanegol neu estynedig i’r coleg ac ar gyfer sesiynau cymorth pwrpasol rheolaidd sydd ar yr amserlen. Mae Hyb Awtistiaeth ar gael ar gyfer cymorth galw heibio o fewn ein Canolfan Cymorth Ychwanegol ym Mloc E ar Gampws Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae gofod tawel yn ein Canolfannau Cymorth Dysgu ychwanegol yng nghampws Pen-y-bont ar Ogwr a champws Pencoed ar gyfer myfyrwyr sydd â chyflyrau ar y Sbectrwm Awtistiaeth neu sy’n profi lefelau uchel o bryder. Gellir hefyd ddefnyddio’r gofodau hyn yn ystod amser egwyl a chinio.

Cymorth cyfathrebu

Darparwn gymorth cyfathrebu Iaith Arwyddion Prydeinig (BSL) ar gyfer defnyddwyr BSL, a chefnogi myfyrwyr gyda nam ar eu clyw gyda chyfieithu, addasu, prawfddarllen, cadw nodiadau ac argymhellion. Mae gennym ddolen sain gludadwy, ynghyd ag amrywiaeth o dechnoleg gynorthwyo i gefnogi myfyrwyr sydd ag anghenion cymorth cyfathrebu.

Technoleg gynorthwyol ac ymaddasol

Gall technoleg gynorthwyol helpu gyda chael mynediad i a chwblhau tasgau, gan alluogi ein dysgwyr i ddod yn fwy annibynnol yn eich dysgu a’ch bywyd bob dydd.

Mae gennym amrywiaeth o feddalwedd a chaledwedd i’ch cefnogi tebyg i deipio llais, meddalwedd adrodd, peniau E-ddarllen a dulliau darllen eraill. Gallwn hefyd roi cefnogaeth gyda defnyddio offer i helpu gydag anawsterau gweledol a/neu anawsterau clyw, yn ogystal ag offer ffisegol i’w gwneud yn haws i ddefnyddio technoleg. Gall ein Harweinydd Technoleg Gynorthwyo hefyd argymell apiau ac ategion a allai fod yn ddefnyddiol i chi.

Cefnogaeth gydag anghenion cysylltiedig ag iechyd a meddygol

Mae gennym systemau storio a chofnodi diogel ar gyfer pob meddyginiaeth hanfodol a reolir gan fyfyrwyr. Gall staff gyda hyfforddiant mewn cymorth cyntaf a thrin meddyginiaethau roi cymorth ynghyd ag unigolion sydd wedi eu hyfforddi mewn gofal a chymorth penodol, yn cynnwys gweinyddu meddyginiaeth buccal ac epilepsi. Mae staff cymorth hefyd yn brofiadol mewn darparu gofal personol.

Cymorth gyda nam ar y golwg

Mae ystod o gymorth personol ar gael i fyfyrwyr sydd angen darpariaeth ychwanegol oherwydd anawsterau golwg. Gall hyn gynnwys cymorth gan Gynorthwyydd Cymorth Dysgu penodol, adnoddau dysgu wedi eu haddasu, addasiadau i’r amgylchedd dysgu, cymorth gyda defnyddio technoleg gynorthwyol a argymhellwyd i chi, cymorth a hyfforddiant symudedd ar y safle a phecyn pontio pwrpasol. Os ydych angen darpariaeth dysgu ychwanegol, caiff Cynllun Datblygu Unigol ei ddatblygu sy’n bwrpasol i ddiwallu eich anghenion. Gallwn hefyd weithio’n agos gyda thimau synhwyraidd a sefydliadau arbenigol eraill ar nam ar y golwg i ddarparu’r cymorth y gallwch fod ei hangen yn y coleg.

Cymorth Anabledd Dysgu Penodol (SpLD)

Gall tiwtoriaid arbenigol gynnig cyngor a chymorth os oes gennych Ddyslecsia, Anhwylder Cydlynu Datblygiadol (DCD)/Dyspracsia, Dyscalcwlia, ADHD neu anawsterau gweledol.

Gall ein tiwtoriaid SpLD roi cymorth arbenigol un-i-un a chymorth grŵp galw heibio, sgrinio ar gyfer dyslecsia, asesiadau ar gyfer trefniadau mynediad i arholiadau ac addasiadau rhesymol a sgrinio ar gyfer straen gweledol.

Cefnogi myfyrwyr gyda darpariaeth mynediad i arholiadau

Os byddech yn cael budd o drefniadau mynediad arholiad, gall eich Tiwtor Cwrs eich atgyfeirio am asesiad. Byddant yn gweithio gyda chi i ddynodi unrhyw feysydd a all fod yn cael anawsterau gyda a dynodi unrhyw addasiadau y gellir eu gwneud fel rhan o’ch ffordd arferol o weithio.

Unwaith y cyflwynwyd atgyfeiriad, bydd un o’n tiwtoriaid arbenigol yn cysylltu â chi i drefnu asesiad yn y meysydd a ddynodwyd. Os cewch drefniadau mynediad yn unol â chanllawiau JCQ, caiff yr wybodaeth hon ei rhannu gyda’n timau arholiadau a’u hychwanegu at eich cofnod dysgu yr hyn yr ydych chi a’ch Tiwtoriaid Cwrs yn gwybod yr hyn rydych ei angen. Gallai hyn fod yn amser ychwanegol, ystafell ar wahân, mynediad i ysgrifennydd, darllenydd, ysgogydd, defnyddio cyfrifiadur, addasiadau a argymhellir neu gyfuniad o ydynt.

Unwaith y dyfarnwyd, bydd eich trefniadau mynediad yn aros yn eu lle am 2 flynedd a gallant gael eu hadolygu a’u hadnewyddu os oes angen ar ôl y cyfnod hwn.

Cymorth Pontio

Sut y byddwn yn eich cefnogi pan fyddwch yn pontio i’r coleg

Gallwn helpu i wneud yn siŵr fod pontio i’r coleg yn brofiad cadarnhaol i chi drwy eich cefnogi gyda:

 • Mynychu adolygiadau blynyddol ysgolion o Gynlluniau Datblygu Unigol os ydych yn ystyried gwneud cais i’r coleg
 • Eich cefnogi i wneud cais am gwrs, pan yn mynychu digwyddiadau agored, dyddiau cadw mewn cysylltiad ac yn ystod eich ymrestru
 • Trefnu ymweliadau personol i’r coleg a gweithgareddau pontio, yn cynnwys yn ystod gwyliau’r haf cyn i chi ddechrau ar eich cwrs
 • Darparu hyfforddiant teithio os oes angen hynny i wella eich sgiliau a hyder i deithio’n annibynnol i’r coleg
 • Diweddaru eich Cynllun Datblygu Unigol / Cynllun Cymorth yn barod i chi ddechrau eich cwrs ac adolygu eich cynllun o leiaf yn flynyddol
 • Gweithio gyda rhieni/gofalwyr, Gyrfa Cymru ac asiantaethau eraill sy’n eich cefnogi
 • Cyfathrebu gyda thimau eraill ar draws y coleg i sicrhau fod pobl yn gwybod y ffordd orau i’ch cefnogi i gyflawni eich uchelgais a’ch deilliannau
 • Cwrdd â chi yn rheolaidd, os oes angen i wirio eich bod yn setlo’n dda i’r coleg a’ch bod yn gwneud cynnydd

Unwaith fod eich caniatâd gennym ar gyfer eich ysgol ac asiantaethau eraill perthnasol i rannu gwybodaeth berthnasol gyda ni (fel rhan o’ch cais), byddwn yn gofyn am unrhyw dystiolaeth feddygol neu gymorth dysgu y gallwn fedru darparu’r gefnogaeth fwyaf addas i chi yn y coleg.

Cymorth i addysg uwch, dysgu seiliedig ar waith a phrentisiaethau

Mae cymorth mewn addysg uwch ar gael drwy’r Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA). Os ydych yn fyfyriwr gydag anhawster dysgu, problem iechyd anabledd, gallech fod yn gymwys am offer a chymorth a gyllidir drwy’r DSA i’ch helpu gyda’ch help gyda’ch astudiaethau academaidd mewn addysg uwch. Mae hyn yn cynnwys:

 • Anawsterau Dysgu Penodol (SpLD) tebyg i ddyslecsia, dyspracsia (DCD) neu ADHD
 • Awtistiaeth
 • Cyflyrau iechyd hirdymor
 • Nam corfforol/synhwyraidd
 • Cyflyrau iechyd meddwl

I gael mwy o wybodaeth ewch i www.studentfinancewales.co.uk

Os ydych yn gymwys, gall cymorth fod ar wedd:

 • Addysgu arbenigol un-i-un
 • Dehonglydd Iaith Arwyddion Prydain
 • Offer arbenigol
 • Technoleg gynorthwyol, yn cynnwys meddalwedd
 • Trefniadau mynediad arholiad, er enghraifft amser ychwanegol
Gwneud cais am y Lwfans Myfyrwyr Anabledd (DSA)

Gallwch wneud cais cyn dechrau eich cwrs, neu gallwn eich cefnogi drwy’r broses. Byddai angen i chi lenwi ffurflen gais DSA 1 a’i chyflwyno gyda thystiolaeth o’r anabledd/cyflwr.

Unwaith y cafodd eich cais am DSA ei gymeradwyo, gofynnir i chi fynychu Asesiad Anghenion i ddynodi gofynion penodol eich cymorth.

Dysgu seiliedig ar waith a phrentisiaethau

Mae ein cymorth ar gael i’r myfyrwyr hynny sy’n astudio am gymwysterau dysgu seiliedig ar waith neu brentisiaethau. Gellir teilwra addasiadau rhesymol a chymorth un i un i ddiwallu eich anghenion unigol ac amserlenni.

Gall myfyrwyr gyfeirio eu hunain yn uniongyrchol i’r adran ADY neu gall ein haseswyr eu hatgyfeirio. Yn dilyn atgyfeiriad, cynhelir sgwrs rhwng y myfyriwr ac aelod o’r tîm cymorth ADY i ddynodi unrhyw ofynion ychwanegol. Bydd yr asesiad dechreuol yn galluogi argymhellion  o gymorth barhaus briodol neu dechnoleg gynorthwyol.

Ein cyfleusterau a sut i gysylltu â ni

Campws Pen-y-bont ar Ogwr a Champws Pencoed

Yn ogystal â rhoi sylfaen ar gyfer llawer o’n staff cymorth arbenigol, mae gennym ystafell dawel arbennig gyda goleuadau synhwyraidd ac eitemau cyffyrddadwy, cylchgronau, deunyddiau darlunio, seddi cysurus ac opsiwn amgylchedd golau isel. Mae’r ystafell dawel ar gael i fyfyrwyr a all fod â lefelau uchel o bryder mewn amgylcheddau swnllyd profiadol a gallai fod ganddynt yn well i gael mynediad i’r amserau egwyl neu i reoli unrhyw amser o orlwyth synhwyraidd a neu bryder uchel. Gellir hefyd ei ddefnyddio ar gyfer dysgwyr sydd angen ysgogiad synhwyraidd ychwanegol.

Mae ein Lolfeydd Dysgu yn ofodau astudio, grŵp a chymdeithasol dan oruchwyliaeth a hygyrch a gyfer unrhyw fyfyriwr gydag anghenion dysgu ychwanegol i ategu gofodau eraill a gaiff eu rhannu ledled ein campysau. Mae’r Lolfeydd Dysgu yn cynnwys ystafell sylfaen ar gyfer asesiadau technoleg gynorthwyol.

Mae gan Ganolfan Cymorth Dysgu Ychwanegol Campws Pen-y-bont ar Ogwr hefyd ystafell dawel ychwanegol gyda dolen glywed ar gyfer cymorth i oedolion ar gyfer myfyrwyr gyda nam ar eu clyw ac ar gyfer dysgwyr sy’n cael mynediad i gymorth un i un gan ein Harweinydd Awtistiaeth.

Campws Heol y Frenhines

Gall ein tîm Cymorth Dysgu Ychwanegol roi cymorth arbenigol a chymorth dysgu i ddiwallu anghenion ein dysgwyr.

Cysylltu â’n tîm Cymorth Dysgu Ychwanegol

Gallwch gysylltu â ni ar 01656 302 302 est 335 neu 664, e-bost aln@bridgend.ac.uk neu drwy lenwi’r ffurflen isod.

Modd
Y cyfan
Rhan amser
Llawn amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
NPTC
NPTC
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Veterinary Nursing
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Ymadawyr Ysgol
Prentisiaethau
Astudio Rhan-Amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn