Arweinyddiaeth ynghylch Cynaliadwyedd yng Ngholeg Penybont

Coleg Penybont oedd un o’r colegau cyntaf yn y Deyrnas Unedig i ddatgan yn gyhoeddus ein hymrwymiad i fynd i’r afael â’r argyfyngau hinsawdd ac ecolegol sy’n ein hwynebu. Yn 2021, fe wnaethom ddwyn ein targed ar gyfer carbon sero net ymlaen erbyn 10 mlynedd i 2030.

“Mae angen i ni sicrhau ein bod ni mor ystwyth, arloesol ac addasadwy â’r byd o’n cwmpas, wrth sicrhau bod llesiant dynol a llesiant y blaned wrth galon ein busnes.”

Chris Long, Pennaeth Iechyd, Diogelwch a Chynaliadwyedd

Un o flaenoriaethau allweddol Coleg Penybont yw bod yn gatalydd ar gyfer adfywio economaidd cynaliadwy. Dylai pawb fod â mynediad at swydd werth chweil a sicr a safon byw foddhaol, gan ganiatáu iddynt ofalu am eu teuluoedd mewn amgylchedd diogel a chynhwysol.

Fodd bynnag, mae llawer o fathau o gyfoeth sy’n cyfrannu at ansawdd ein bywyd: ein perthynas â ffrindiau a theulu, ein hiechyd a’n lles, a’n hamgylchedd naturiol cyffredin, i enwi ond ychydig.

Fel stiwardiaid Coleg Penybont, mae cyfrifoldeb sylweddol ar ein hysgwyddau: ein hetifeddiaeth. Ein huchelgais yw bod yn eithriadol – hynny yw mynd y tu hwnt i ‘fusnes fel arfer’ – ac rydym wedi ymrwymo i adael sefydliad sy’n fwy cynaliadwy o lawer na’r un a etifeddwyd gennym ar ein hôl.

Diffinnir ‘eithriadol’ gan ein hagweddau a’n hegwyddorion:

Lefel 1

Cydnabod y prif feysydd o bryder ledled y byd

Lefel 2

Derbyn perchnogaeth a chyfrifoldeb

Lefel 3

Derbyn y bwriad a bod angen gweithredu

Rydym yn rhan o gymuned fyd-eang sy’n cydweithio i fynd i’r afael â’r argyfyngau hinsawdd ac ecolegol. Er mwyn cyflawni ein huchelgeisiau, byddwn yn cynnal ein busnes mewn ffordd sy’n seiliedig ar wyddoniaeth, gan ganiatáu inni ystyried y cwestiwn hollbwysig: Pa gynllun fydd yn darparu’r achos busnes gorau posibl ar gyfer cyflawni ein hymrwymiadau o ran cynaliadwyedd?

Nodau Datblygu Cynaliadwy (SDG)

Ni oedd y coleg cyntaf yng Nghymru i lofnodi’r Nodau Datblygu Cynaliadwy (SDG) rhyngwladol.

Arwain gyda’r dyfodol mewn golwg

Mae arweinwyr eithriadol yn deall nad oes unrhyw berson, cymuned na busnes yn goroesi heb fod yn wydn.

Ein hallyriadau carbon

Mae Coleg Penybont wedi ymrwymo i gyflawni allyriadau carbon sero net erbyn 2030. Mae ein hadroddiadau ar ein hallyriadau a’n trywydd hyd yn hyn yn sicrhau didwylledd ac eglurder i bawb.

Strategaeth Cynaliadwyedd

Rydym wedi datblygu strategaeth gynaliadwyedd hynod fanwl a phellgyrhaeddol. Mae camau gweithredu a llwyddiannau allweddol wedi’u cynnwys yma.

Modd
Y cyfan
Rhan amser
Llawn amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Ymadawyr Ysgol
Prentisiaethau
Astudio Rhan-Amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn