Modd
Y cyfan
Rhan amser
Llawn amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Addysgu ac Addysg
Adeiladu
Amaethyddiaeth, Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad
Arlwyo a Lletygarwch
Arweinyddiaeth a Rheolaeth
Astudiaethau Plentyndod
Busnes a Chyfrifeg
Camu Ymlaen [cyfres o gyrsiau lefel 1]
Ceffylau
Celf, Dylunio a Chyfryngau Creadigol
Cerbyd Modur
Cerddoriaeth a Chelfyddydau Perfformio
Chwaraeon
Coleg Cymunedol
Cwnsela
Cyfrifiadura, TG a Seiber
Cyfrifiaduro, TG a Seiber
Dylunio Gerddi a Thirlunio Proffesiynol
ESOL
Gofal Anifeiliaid
Gwallt, Harddwch a Therapïau Ategol
Gwasanaethau Argyfwng, Gwasanaethau Iwnifform a Gwasanaethau Cyhoeddus
Gwyddoniaeth
Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Ieithoedd
LearnDirect
Logisteg
Mathemateg
Mynediad i Addysg Uwch
NPTC
Peirianneg
Saesneg
Seicoleg
Sgiliau Byw Annibynnol
Teithio a Thwristiaeth
Troseddeg
Math
Y cyfan
Ymadawyr Ysgol
Prentisiaethau
Astudio Rhan-Amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch

Cyfrifon Dysgu Personol

Mae Cyfrifon Dysgu Personol yn rhaglen a gyllidir gan Lywodraeth Cymru sy’n galluogi’r rhai sy’n ateb y meini prawf i gael mynediad i gyrsiau a chymwysterau proffesiynol am ddim sy’n datblygu sgiliau ac yn eu helpu i sicrhau cynnydd neu newid eu gyrfa.

Mae’r cyrsiau yn darparu’r sgiliau a’r cymwysterau y mae cyflogwyr lleol yn edrych amdanynt. Maent yn canolbwyntio ar sectorau sy’n tyfu yn y rhanbarth a lle mae angen pobl gyda’r sgiliau hyn. Wedi’u cynllunio i fod yn hyblyg a gweithio o’ch amgylch chi a’ch ymrwymiadau, y nod ar ddiwedd y cwrs a astudiwch yw y bydd swyddi ar gyflog da i chi wneud cais amdanynt.

Meini prawf cymhwyster ar gyfer cyrsiau Cyfrifon Dysgu Personol

Dysgwyr Unigol – Cyfrifon Dysgu Personol

Mae’n rhaid i chi fod:

 • Yn byw yng Nghymru
 • Eisiau ennill sgiliau/cymwysterau mewn sectorau blaenoriaeth
 • Bod yn 19 oed neu drosodd

Yn ychwanegol mae’n rhaid i chi gyflawni o leiaf un o’r meini prawf dilynol:

 • Bod yn gyflogedig (yn cynnwys hunangyflogedig) a bodloni’r meini prawf incwm a nodwyd ym manylion bob cwrs isod (os yn berthnasol), sef ennill llai nai’r incwm canolrifol (£29,534).
 • Gweithwyr ar gontractau dim oriau, neu
 • Staff Asiantaeth, neu
 • Mewn swydd sydd mewn risg o gael ei dileu, neu
 • Troseddwyr ar ryddhad dydd
 • Gofalwr llawn-amser (taledig neu ddi-dâl)

Nid yw unigolion yn gymwys os ydynt adeg gwneud cais:

 • Dan 19 oed
 • Yn mynychu ysgol neu goleg yn llawn-amser fel disgybl neu fyfyriwr; neu
 • Mewn Addysg Uwch lawn-amser; neu
 • Mewn Dysgu Seiliedig ar Waith a gyllidir gan Lywodraeth Cymru; neu
 • Dinesydd tramor anghymwys; neu
 • Yn derbyn Grant Dysgu’r Cynulliad neu Lwfans Cynhaliaeth Addysg; neu
 • Diwaith h.y. heb fod â chontract cyflogaeth

Er y gallech fod yn gymwys am gyllid ar gyfer mwy nag un cwrs Cyfrif Dysgu Personol, dim ond un cais fesul person y gallwn ei dderbyn ar y tro. Os yw cais yn llwyddiannus am gwrs, mae’n rhaid i chi orffen y cwrs hwn cyn dechrau cwrs arall.

Os ydych yn ansicr pa gwrs fyddai fwyaf addas i chi, neu os hoffech gyngor ac arweiniad ar ddatblygu eich gyrfa, gallwch drefnu i siarad gydag un o’n Hyfforddwyr Gyrfa arbenigol. Y cyfan sy’n rhaid i chi wneud yw llenwi ein ffurflen ymholiad a bydd un o’n Hyfforddwyr Gyrfa yn cysylltu â chi.

Cyrsiau
49 cyrsiau sydd ar gael
Hidlo:
Yn ôl Thema Cwrs
Addysg
Adeiladwaith
Cyfrifiadura TG a Seiber
Digidol
Harddwch
Iechyd a Diogelwch
Logisteg
Mecanyddol
Peirianneg
Rheolaeth Amgylcheddol
Rheoli
Rheoli Prosiect
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn