Telerau ac Amodau

 1. Cyflwyniad

1.1 Mae’r telerau ac amodau sydd yn y ddogfen hon yn rheoli mynediad a defnyddio gwefan bridgend.ac.uk. Bydd gwefan y Coleg Penybont yn cael eu cyfeirio at y ddogfen hon fel y ‘Safle’.

 1. Gweithredwr gwefan

Mae’r safle yn cael ei weithredu gan Goleg Penybont, a fydd yn cael y cyfeirir atynt yn y ddogfen hon fel ‘CC’, ac sydd wedi’i leoli yn Heol y Bont-faen, Penybont.

 1. trwydded

3.1 CC yn rhoi caniatâd i ddefnyddio’r Wefan yn unol â’r telerau a’r amodau a nodir yn y ddogfen hon i chi.

Efallai 3.2 CC dynnu ei ganiatâd i chi ddefnyddio’r Safle ar unrhyw adeg heb roi unrhyw rybudd i chi.

 1. Deunyddiau ar y safle

4.1 Gall y Safle gynnwys deunydd sy’n eiddo i CC neu y CC wedi cael caniatâd i’w defnyddio. Mae’r deunydd hwn yn cynnwys, ond nid yw’n gyfyngedig i, y dyluniad, cynllun, edrychiad, ymddangosiad a graffeg. Mae’n cael ei diogelu gan nifer o ddeddfau.

4.2 Efallai y byddwch yn edrych ar, defnyddio, lawrlwytho a storio’r deunydd ar y safle yn unig ar gyfer defnydd personol ac ymchwil. Efallai nad ydych yn defnyddio’r deunydd at ddefnydd masnachol neu fusnes. Ni Efallai y byddwch yn ail-ddosbarthu’r deunydd neu ailgyhoeddi’r deunydd, neu roi neu wneud ar gael y deunydd i unrhyw berson neu sefydliad arall.

4.3 Defnydd o’r Safle mewn ffordd nad yw’n cydymffurfio â’r amodau a’r telerau a nodir yn y ddogfen hon, gall arwain at hawliad am iawndal am golled neu niwed a / neu fod yn dramgwydd troseddol.

 1. Cywirdeb Gwybodaeth

5.1 Mae’r wybodaeth yn y Safle yn cael ei roi yn ddidwyll ac er gwybodaeth a diddordeb cyffredinol yn unig. Efallai y bydd yn newid heb rybudd. Nid yw CC yn gyfrifol am unrhyw wallau yn y wybodaeth yn y Safle. Ac eithrio fel y nodwyd yng nghymal 7.3 isod, BC yn rhoi unrhyw sicrwydd bod y wybodaeth yn y Safle yn gywir neu’n gywir.

Ni ddylid 5.2 Mae’r wybodaeth yn y Safle yn cael ei dibynnu ar, ac nid yw’n gwneud i fyny unrhyw fath o gyngor neu argymhelliad. Trwy ddefnyddio’r Wefan rydych yn cytuno nad ydych wedi dibynnu ar y wybodaeth yn y Safle. Bydd unrhyw drefniadau a wneir rhyngoch chi ac unrhyw un neu unrhyw sefydliad a enwir neu y cyfeirir atynt ar y Safle yn gyfan gwbl ar eich menter eich hun.

Bwriad 5.3 Nid oes dim ar y Safle i fod yn gynnig i ymrwymo i gontract.

 1. Cysylltu

6.1 Mae’r safle yn cynnwys dolenni i wefannau eraill. BC yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd am gynnwys gwefannau eraill. Nid yw unrhyw ddolen a gynhwysir yn y safle wedi’i fwriadu i fod yn gymeradwyaeth o unrhyw fath gan CC ar y wefan.

6.2 Ni chaniateir i chi greu cyswllt â’r Safle o wefan neu ddogfen arall oni bai CC wedi rhoi ei ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw i chi er mwyn i chi wneud hyn.

 1. Atebolrwydd

Nid yw 7.1 CC yn gwarantu y defnydd o’r Safle yn gweithio gyda’r holl galedwedd a meddalwedd y gellir eu defnyddio gan ymwelwyr â’r safle.

7.2 Ac eithrio fel y nodir yng nghymal 7.3, ni fydd BC yn atebol i chi mewn unrhyw amgylchiad o gwbl am unrhyw golled uniongyrchol, anuniongyrchol neu ganlyniadol (pob un o’r tri o’r termau hyn yn cynnwys, colled economaidd pur, colli elw (boed golled uniongyrchol neu golled anuniongyrchol) , colli busnes, dihysbyddu ewyllys da ac unrhyw golled tebyg), fodd bynnag, a achoswyd mewn cysylltiad â defnydd o’r Wefan neu ddefnyddio neu ddibynnu ar unrhyw wybodaeth neu ddeunyddiau eraill sydd wedi’u cynnwys yn y Safle.

7.3 Bydd CC yn atebol i chi am anaf personol a / neu farwolaeth o ganlyniad i esgeulustod neu dwyll CC yn. Bydd CC hefyd yn atebol i chi am unrhyw fater na ellir ei eithrio yn gyfreithlon.

 1. Monitro

8.1 Bydd CC yn monitro defnydd y Safle. Efallai y CC ar unrhyw adeg cael gwared ar unrhyw wybodaeth a ystyrir yn amhriodol.

8.2 Er gwaethaf hawl BC i fonitro a gwaredu gwybodaeth o’r Safle fel y manylir yng nghymal 8.1, nid yw CC yn gyfrifol am unrhyw ddeunyddiau a gynhyrchir gan ddefnyddwyr cofrestredig y Safle a ni fydd yn atebol mewn perthynas â chynnwys y deunyddiau o’r fath. Deunyddiau a gynhyrchir gan ddefnyddwyr cofrestredig y Safle yn gwbl gyfrifol am y defnyddiwr cofrestredig sy’n cynhyrchu deunyddiau o’r fath.

 1. Preifatrwydd

Gall polisi preifatrwydd CC yn cael ei weld drwy glicio ar y ddolen isod. Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn ffurfio rhan o’r telerau a’r amodau hyn.

 1. Cwcis

Gall polisi cwci Colegau Bridgend ‘i’w gweld drwy glicio ar y ddolen isod. Mae’r polisi cwci yn ffurfio rhan o’r telerau a’r amodau hyn.

 1. Cytundeb Cwblhau

Mae’r telerau a’r amodau hyn a’r polisi preifatrwydd y cyfeirir ato yng nghymal 9 yn cynnwys yr holl delerau ac amodau yr ydych a BC wedi cytuno o ran y defnydd a mynediad o’r Safle.

 1. Awdurdodaeth a derbyn y telerau ac amodau hyn

12.1 Mae’r safle yn cael ei reoli a’i weithredu gan CC. Bydd y telerau ac amodau hyn ac unrhyw anghydfod mewn perthynas â’r deunydd a gynhwysir yn y Wefan yn cael ei lywodraethu gan gyfraith Lloegr fel y’i cymhwysir yng Nghymru. Bydd unrhyw anghydfod a allai godi mewn cysylltiad â’r telerau ac amodau hyn neu ddefnyddio’r Safle yn cael ei setlo gan y llysoedd Cymraeg a Saesneg a fydd yn cael awdurdodaeth unigryw.

12.2 Mae eich defnydd parhaus o’r Safle yn dangos eich bod yn cytuno i’r telerau ac amodau hyn.

Modd
Y cyfan
Rhan-amser
Llawn-amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
A Levels
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Bevan College
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Employability
Engineering
English
Equine
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Literacy
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Numeracy
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills & Partnerships
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Welsh
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Astudio Llawn-amser
Prentisiaethau
Astudio Rhan-amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn