Cyllid myfyrwyr

Gall astudio yn y coleg olygu costau i chi. Efallai y bydd llyfrau i’w prynu, tocynnau teithio a chostau gofal plant ychwanegol. Mae costau ychwanegol ar rai o’n cyrsiau, er enghraifft ar gyfer offer arbenigol sydd ei angen i astudio’r cwrs – caiff y rhain eu hamlinellu ar bob tudalen cwrs.

Cymorth ariannol i fyfyrwyr Addysg Bellach

Mae Llywodraeth Cymru a’r Coleg yn darparu ystod o gronfeydd i’ch helpu i dalu am y gwahanol gostau yn gysylltiedig gyda’ch astudiaethau:

 • Lwfans Cynhaliaeth Addysg
 • Grant Dysgu Llywodraeth Cymru
 • Cronfa Ariannol wrth Gefn

I fod yn gymwys am unrhyw gyllid, mae’n rhaid i chi fod:

 • wedi ymrestru fel myfyriwr
 • yn 16 oed neu drosodd
 • yn preswylio’n arferol yn y Deyrnas Unedig neu wedi byw yn y Deyrnas Unedig am 3 blynedd cyn dechrau’r cwrs (neu’n cymhwyso fel ‘myfyriwr cartref’ mewn rhyw ffordd arall tebyg i fod yn ddinesydd yr Undeb Ewropeaidd neu yn ffoadur)

Dylid nodi fod yr holl gyllid a ddyfernir yn amodol ar fynychu a gellir ei atal ar unrhyw amser os yw mynychu yn is na 90%. Gall unrhyw o’r meini prawf ar gymorth ariannol a amlinellir yn yr adran hon gael eu newid.

Lwfans Cynhaliaeth Addysg (EMA)

Mae EMA yn daliad wythnosol o gymorth i gefnogi dysgwyr 16-18 oed gyda chostau astudio. Caiff taliadau eu gwneud yn uniongyrchol i’ch cyfrif banc bob dwy wythnos os ydych wedi cyflawni’r gofynion mynychu.

Ni fydd EMA yn effeithio ar unrhyw fudd-daliadau eraill yr ydych chi neu’ch teulu eisoes yn eu derbyn.

Gallwch wneud cais am EMA os yw’r cyfan o’r dilynol yn wir amdanoch chi:

 • Rydych yn byw yng Nghymru fel arfer
 • Rydych yn 16-18 oed
 • Rydych yn astudio yn y coleg am o leiaf 12 awr yr wythnos a chafodd eich cwrs ei gymeradwyo gan yr Adran Addysg a Sgiliau
 • Rydych yn cyflawni’r holl ofynion dinasyddiaeth a phreswyliaeth
 • Rydych yn byw mewn aelwyd gydag incwm o naill ai £20,817 neu lai NEU £23,077 neu lai a bod mwy na un person ifanc sy’n gymwys am fudd-dal plant yn yr aelwyd.

Cronfa Ariannol wrth Gefn (FCF)

Mae FCF ar agor i bob myfyriwr llawn-amser. Gall  FCF eich cefnogi gyda pheth o gost gofal plant, cinio, offer cwrs, cost teithio neu wiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Mae cymhwyster am FCF yn dibynnu ar incwm eich aelwyd.

Sut gall FCF helpu?

 Dan 19Dros 19
Costau TeithioIeIe
Ffioedd Gofal PlantIeIe
Costau cysylltiedig â chwrs (e.e. offer / llyfrau)IeDim ond os nad ydych yn derbyn WGLG
Cymhorthdal prydau bwydIeNa (ar wahân i achosion arbennig)

Costau teithio: Gall FCF eich helpu tuag at gost pas bws neu dreuliau yn dibynnu ar eich oedran ac o ble’r ydych yn teithio.

Costau gofal plant: gallwch dderbyn uchafswm dyraniad o £60 y dydd am fynychu tuag at gostau ffioedd gofal plant, ar gyfer un plentyn yn unig. Gallwch ddefnyddio Meithrinfa Ddydd Coleg Penybont, neu Ofalwr Plant neu Feithrinfa gofrestredig.

Dylid nodi fod yr holl gyllid a ddyfernir yn amodol ar fynychu a gellir ei atal ar unrhyw amser os yw mynychu yn is na 90%. Gall unrhyw o’r meini prawf ar gymorth ariannol a amlinellir yn yr adran hon gael eu newid.

Costau cysylltiedig â chwrs: Gall FCF eich helpu tuag at gost offer hanfodol ar gyfer eich cwrs.

Cymhorthdal prydau bwyd: Os ydych yn 16-18 oed a’ch bod chi neu eich rhieni/gwarcheidwaid yn derbyn budd-daliadau cymwys, gallwch dderbyn lwfans prydau dyddiol yn werth £4.50 y diwrnod. Ewch i https://www.bridgend.gov.uk/cy/preswylwyr/ysgolion-ac-addysg/grantiau-i-ddisgyblion/ i wirio os ydych yn gymwys.

Rydym yn cynnig brecwast am ddim ym mhob Campws ar gyfer pob dysgwr rhwng 8.15am-9.30am.

Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (WGLG)

Os ydych yn 19 oed neu hŷn ac yn astudio ar gwrs llawn-amser, gallech gael hyd at £1,500 (neu hyd at £750 am gwrs rhan-amser), yn dibynnu ar incwm eich aelwyd.

Gallwch wneud cais am WGLG os yw’r cyfan o’r dilynol yn wir amdanoch chi;

 • Rydych yn 19 oed neu drosodd ar ddiwrnod cyntaf y flwyddyn academaidd (1 Medi)
 • Rydych yn cyflawni’r gofynion dinasyddiaeth a phreswyliaeth
 • Rydych yn byw yng Nghymru
 • Rydych yn byw mewn aelwyd gydag incwm o £18,370 neu lai
 • Rydych yn astudio a/neu’n symud ymlaen i gwrs cymwys mewn addysg bellach
 • Rydych yn astudio ar gwrs sy’n fwy na 275 awr o astudiaeth ar draws y flwyddyn academaidd

I gael mwy o wybodaeth ar Grantiau Dysgu Llywodraeth Cymru neu i lawrlwytho cais, ewch i: www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk 

Mae pecynnau cais hefyd ar gael gan ein tîm Gwasanaethau Myfyrwyr o fis Ebrill ar gyfer y flwyddyn astudiaeth academaidd ddilynol:

Dyfarniad Datblygu Ymddiriedolaeth y Tywysog

Gallai Dyfarniad Datblygu Ymddiriedolaeth y Tywysog eich helpu tuag at gostau cysylltiedig â chwrs ac nid oes prawf modd arno.

Cwestiynau Cyffredin am Addysg Bellach

Rwyf yn dost, sut mae gwneud adroddiad am fy nhostrwydd? A fydd yn effeithio ar fy EMA / WGLG?

Dylid rhoi adroddiad am bob absenoldeb drwy anfon e-bost at absence@bridgend.ac.uk neu ffonio 01656 302 302. Mae’n rhaid rhoi adroddiad am absenoldeb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Gwneir taliadau ar gyfer:

 • Tostrwydd: hyd at 1 wythnos cyn belled â’ch bod yn hysbysu Gwasanaethau Myfyrwyr drwy e-bost neu alwad ffôn. Mae angen papur meddyg ar ôl 1 wythnos. Ar ôl 2 wythnos caiff eich absenoldeb ei drin fel salwch hirdymor ac ni chaiff unrhyw daliadau pellach eu gwneud.
 • Apwyntiadau meddygol: mae angen dangos cardiau apwyntiad i Gwasanaethau Myfyrwyr.
 • Apwyntiadau eraill tebyg i Brofion Dysgu, cyfweliadau Prifysgol: dylid dangos tystiolaeth i Gwasanaethau Myfyrwyr.
 • Angladdau: gallwch fod yn absennol am ddiwrnod angladd aelodau agos o’ch teulu.

Ni chaiff taliadau eu gwneud ar gyfer gwyliau, absenoldeb na roddwyd adroddiad amdano neu absenoldeb tostrwydd mynych (mwy na 3 achos o dostrwydd mewn tymor).

Pa gyllid Addysg Bellach mae gen i hawl iddo?

Mae cyllid yn dibynnu ar oedran ac incwm aelwyd. Mae’r grid isod yn rhoi trosolwg o’r cyllid Addysg Bellach sydd ar gael.

CronfaOedran CymhwysterTrothwy IncwmDiben y cyllidCyllid arall y gellir gwneud cais amdano
Cronfa Ariannol wrth Gefn (FCF)16+£30kCostau cysylltiedig â chwrs, cymhorthdal prydau bwyd, gofal plant, cludiant16-18 EMA 19+ WGLG
Lwfans Cynhaliaeth Addysg (EMA)16-181 plentyn dibynnol £20,817 Mwy nag 1 plentyn dibynnol  £23,077Cymhelliant mynychuFCF ar gyfer costau cysylltiedig â chwrs, prydau bwyd, gofal plant a chludiant
Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (WGLG)19+£18,370Costau cysylltiedig â chwrsFCF ar gyfer gofal plant a chludiant yn unig

Bydd angen i chi fod yn astudio am o leiaf 12 awr yr wythnos i fod yn gymwys am EMA.

Ar gyfer WGLC mae angen i chi fod yn astudio am o leiaf 275 awr (9½ awr dros gyfnod 30 wythnos) i fod yn gymwys am yr elfen ran-amser, a dros 500 awr i fod yn gymwys am yr elfen lawn-amser.

Cefais Lwfans Cynhaliaeth Addysg (EMA) y llynedd – a oes angen i mi wneud cais eto?

Yn y rhan fwyaf o achosion, na. Os cawsoch EMA y llynedd a’ch bod dan 19 oed cyn 31 Awst yna caiff eich cais ei ymestyn. Y cyfan fydd yn rhaid i chi wneud yw cysylltu â’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr (SLC) ar 0300 200 4050 i gadarnhau eich bod yn dychwelyd i’r Coleg. Mae angen i chi sicrhau eich bod yn llofnodi eich cytundeb dysgu EMA o fewn 8 wythnos o ddyddiad dechrau’r cwrs i gael ei ôl-ddyddio i ddechrau’r flwyddyn academaidd.

Os ydych yn 19 oed cyn 31 Awst ac wedi derbyn EMA am y 3 blynedd flaenorol, bydd angen i chi wneud cais am Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (WGLG) yn lle hynny.

Sut mae gwneud cais am WGLG?

Gallwch lawrlwytho’r pecyn cais ar wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru: https://www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/

Mae pecynnau cais ar gael o ardaloedd derbyn Campysau Penybont a Phencoed.

Cefais WGLG y llynedd – a oes angen i mi wneud cais arall?

Na, y cyfan sydd angen i chi wneud yw cysylltu â’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr ar 0300 200 4050 i ddweud wrthynt eich bod yn dychwelyd i’r Coleg. Byddant wedyn yn anfon ffurflen manylion ariannol i chi ei llenwi. Bydd angen i chi symud ymlaen i gwrs lefel uwch i fod yn gymwys, er os yw’r cwrs newydd y bwriadwch ei astudio yn ategu’r cwrs yr ydych newydd ei orffen e.e. Trin Gwallt Lefel 2 i Harddwch Lefel 2 gallech fod yn gymwys. Bydd angen i chi gwblhau eich Cytundeb Dysgu o fewn 9 mis o ddechrau eich cwrs.

A fydd EMA / WGLG yn effeithio ar fy mudd-daliadau?

Ni fydd grant EMA / WGLG yn effeithio ar unrhyw fudd-daliadau yr ydych chi neu’ch teulu yn eu derbyn..

Cefais FCF y llynedd – a oes angen i mi wneud cais arall?

Oes – nid yw Llywodraeth Cymru yn caniatáu i sefydliadau ymrwymo ar unrhyw ddyfarniadau blwyddyn ar flwyddyn i fyfyrwyr.

Rwyf eisiau defnyddio meithrinfa ddydd yn agos at fy nghartref – a allaf ddal i wneud cais am gyllid gofal plant?

Gallwch, gallwch ddal wneud cais ac os yn gymwys byddwch yn derbyn yr un gyfradd ag a dalwn i Feithrinfa Ddydd Coleg Penybont.

Roeddwn yn cael prydau ysgol am ddim yn yr ysgol, a fedraf eu cael yn y Coleg?

Gallwch, rydym yn dilyn yr un canllawiau ar gyfer cymhwyster â’r Awdurdod Addysg Lleol. Os ydych yn 16-18 oed dylech fod yn gymwys am gymhorthdal prydau bwyd yn y Coleg os ydych yn derbyn unrhyw un o’r budd-daliadau/taliadau cymorth dilynol:

 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Ceisiwr Swydd Seiliedig ar Incwm
 • Cymorth dan Ran VI Deddf Mewnfudo a Lloches 1999
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth cysylltiedig ag incwm
 • Credyd Treth Plant, cyn belled nad oes ganddynt hawl i Gredyd Treth Gwaith ac incwm blynyddol heb fod yn fwy na £16,190
 • Elfen gwarant y Credyd Pensiwn Gwladol
 • Ategiad Credyd Treth Gwaith – y taliad y gall rhywun ei dderbyn am bedair wythnos bellach ar ôl iddynt beidio bod yn gymwys am y Credyd Treth Gwaith
 • Credyd cynhwysol (heb fod mewn gwaith)
 • Credyd cynhwysol (mewn gwaith) lle mae’ch dyfarniad yn seiliedig ar enillion blynyddol net dan £7,400 o’ch cyflogaeth neu hunangyflogaeth.

Gwneir cais am hyn drwy’r Gronfa Ariannol wrth Gefn.

Cymorth ariannol ar gyfer myfyrwyr Addysg Uwch (AU) llawn-amser

Mae’r Coleg yn codi ffi hyfforddiant blynyddol am gyrsiau addysg uwch. Gall y rhan fwyaf o fyfyrwyr wneud cais am fenthyciad ffi hyfforddi ad-daladwy o hyd at £9,000 ar gyfer cyrsiau llawn-amser. Bydd angen i fyfyrwyr sy’n cymryd y benthyciad ffi hyfforddi i ddechrau ad-dalu ar ôl gorffen eu cwrs ac yn ennill o leiaf £524 yr wythnos neu £2,274 y mis. Mae mwy o wybodaeth am ad-daliadau ar gael ar wefan berthnasol cyllid myfyrwyr.

Dylid nodi: ni chaiff ffioedd hyfforddi eu gosod ar gyfer hyd y cwrs a gallant gynyddu flwyddyn-ar-flwyddyn.

Bydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr yn gymwys am gyllid tuag at eu ffioedd hyfforddiant, cyn balled nad ydynt wedi astudio’n flaenorol ar lefel addysg uwch a’u bod yn ateb gofynion preswyliaeth. Ar gyfer ymholiadau am gymhwyster cysylltwch yn uniongyrchol â Cyllid Myfyrwyr Cymru neu fynd i’w gwefan https://www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/

Os ydych yn defnyddio benthyciad ffi dysgu i dalu am eich ffioedd dysgu, bydd angen i chi ddod â’ch dogfennau hysbysiad ariannol gan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr (SLC) i’r sesiwn ymrestru. Os ydych yn talu’r ffioedd hyfforddiant eich hun, gallwch naill ai dalu’r swm llawn ymlaen llaw neu dalu mewn rhandaliadau os dymunwch. Os oes noddwr yn talu eich ffioedd, bydd angen i chi ddod â llythyr gan eich noddwr yn cadarnhau hyn i’r sesiwn ymrestru.

Costau byw

Mae benthyciadau a grantiau cynhaliaeth ar gael i’ch helpu gyda chostau byw. Mae’r swm a gewch yn dibynnu ar incwm eich aelwyd a ble’r ydych yn byw. Gallech hefyd fod yn gymwys am help ariannol ychwanegol os ydych yn ateb rhai meini prawf. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan berthnasol cyllid myfyrwyr.

Gwneud cais am gyllid

Dylai ymgeiswyr yn byw yng Nghymru fynd i: www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk. Dylai ymgeiswyr sy’n byw tu allan i Gymru gysylltu â’ch cyngor cyllid myfyrwyr.

Gofynnir i chi nodi ei bod yn bwysig i chi wneud cais am gymorth ariannol tuag at eich ffioedd dysgu i’r corff priodol cyn ymrestru ar eich cwrs. Bydd methiant i wneud cais am gyllid neu roi dull arall o dalu yn arwain at i’r Coleg anfon anfoneb i chi am y ffioedd. Mae myfyrwyr yn atebol am unrhyw ran o’r ffioedd na chânt eu talu gan y cyrff uchod. Os ydych yn gadael y coleg cyn gorffen eich cwrs, byddwch yn atebol am dalu’r ffioedd hyd at y tymor olaf i chi fynychu.

Bwrsariaeth Cynnydd 2022/23 Prifysgol De Cymru

Os ydych yn astudio cwrs dan ffransais gan Brifysgol De Cymru, maent eisiau eich helpu i gyflawni eich uchelgais.

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig Bwrsariaeth Cynnydd i fyfyrwyr coleg sy’n dewis ychwanegu at eu HND neu radd sylfaen gydag achrediad Prifysgol De Cymru i radd anrhydedd lawn drwy gwrs atodol yn un o’u campysau. Yn werth £500, gallai’r fwrsariaeth roi cymorth ariannol tuag at eich costau teithio, byw ac astudio tra’ch bod yn yn astudio mewn campws Prifysgol De Cymru. Nid oes prawf modd ar y fwrsariaeth.

Caiff ysgoloriaethau a bwrsariaethau Prifysgol De Cymru eu cynnig ar y sail y gallant newid pe byddai newid i’r system ffioedd a chymorth myfyrwyr sy’n weithredol yng Nghymru. Mae’r Brifysgol hefyd yn cadw’r hawl i gyfyngu nifer yr ysgoloriaethau a’r bwrsariaethau sydd ar gael.

I ganfod mwy, ewch i wefan Prifysgol De Cymru.

Cymorth ariannol ar gyfer myfyrwyr Addysg Uwch (AU) rhan-amser

Caiff ffioedd cwrs eu cyfrifo bob blwyddyn academaidd a gallant godi yn unol â pholisi partner cydweithio addysg uwch. Felly, os yw’ch cwrs am fwy nag un flwyddyn, bydd ffioedd cwrs i’w talu ym mhob blwyddyn ychwanegol o astudiaeth.

Gellir talu holl ffioedd hyfforddiant cyrsiau rhan-amser amser ymrestru neu drwy randaliadau. Os yw eich cyflogwr neu noddwr yn talu eich ffioedd, bydd angen i chi ddod â llythyr gan eich cyflogwr/noddwr yn amlinellu hyn i’ch sesiwn ymrestru.

Bydd myfyrwyr rhan-amser cymwys yn medru gwneud cwrs am Fenthyciad Ffi Dysgu heb brawf modd i dalu am ffioedd y cwrs. Mae gwefan Cyllid Myfyrwyr Cymru yn amlinellu’r ystod cymorth ariannol sydd ar gael. Caiff pob cais ei asesu yn unigol a gall myfyrwyr gael mynediad i fenthyciadau a grantiau yn dibynnu ar eu hamgylchiadau personol.

Costau byw

Gall israddedigion tro cyntaf cymwys sy’n astudio’n rhan-amser wneud cais am gymorth ar gyfer costau byw ar sail pro-rata. Mae’r cymorth yn gyfuniad o grantiau (Grant Cynhaliaeth) a benthyciadau (Benthyciad Cynhaliaeth), yn debyg i fyfyrwyr llawn-amser. Os ydych yn ateb y meini prawf ar gymhwyster, bydd swm y grant a’r benthyciad a gewch yn dibynnu ar natur eich cwrs ac incwm eich aelwyd.

Cymorth ariannol arall

Gallech gael cyllid ychwanegol os oes gennych oedolion neu blant sy’n ddibynnol arnoch yn ariannol. Gall y cyllid ychwanegol hwn gynnwys:

 • Grant Oedolion Dibynnol
 • Grant Gofal Plant
 • Lwfans Dysgu Rhieni

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar https://www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/

Gofynnir i chi nodi ei bod yn bwysig i chi wneud cais am gymorth ariannol tuag at eich ffioedd dysgu i’r corff priodol cyn ymrestru ar eich cwrs. Bydd methiant i wneud cais am gyllid neu roi dull arall o dalu yn arwain at i’r Coleg anfon anfoneb i chi am y ffioedd. Mae myfyrwyr yn atebol am unrhyw ran o’r ffioedd na chânt eu talu gan y cyrff uchod. Os ydych yn gadael y coleg cyn gorffen eich cwrs, byddwch yn atebol am dalu’r ffioedd hyd at y tymor olaf i chi fynychu.

Modd
Y cyfan
Rhan amser
Llawn amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills & Partnerships
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Ymadawyr Ysgol
Prentisiaethau
Astudio Rhan-Amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn