Y nodau datblygu cynaliadwy a’r nodau llesiant

Coleg Penybont oedd y coleg cyntaf yng Nghymru i lofnodi Cytundeb Rhyngwladol y Nodau Datblygu Cynaliadwy (SDG). Drwy lofnodi’r Cytundeb, rydym wedi gwneud ymrwymiad cadarn i hyrwyddo Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig fel rhan o’n ffordd o wneud busnes. Rydym hefyd yn gweithio i fewnblannu’r saith nod llesiant a nodwyd yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, sef:

  • Cymru lewyrchus
  • Cymru gydnerth
  • Cymru iachach
  • Cymru sy’n fwy cyfartal
  • Cymru o gymunedau cydlynus
  • Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu
  • Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang

Mae Agenda 2030 ar gyfer Datblygu Cynaliadwy, a fabwysiadwyd gan holl Aelod-wladwriaethau’r Cenhedloedd Unedig yn 2015, yn darparu glasbrint cyffredin ar gyfer pobl a’r blaned, yn awr ac yn y dyfodol. Yn ganolog i’r agenda mae’r 17 Nod Datblygu Cynaliadwy (SDG), sy’n alwad i weithredu ar frys gan bob gwlad fel rhan o bartneriaeth fyd-eang ar gyfer rhoi terfyn ar dlodi, gwella gofal iechyd ac addysg, lleihau anghydraddoldeb, a datblygu twf economaidd cynaliadwy.

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld

  1. Alinio ein hymdrechion i gyd â’r Nodau Datblygu Cynaliadwy a’r Nodau Llesiant ym mhob agwedd ar ein busnes.
  2. Cynnwys a chydweithio ag aelodau o bob grŵp rhanddeiliaid allweddol yn yr ymdrech hon fel rhan o ymateb rhyngwladol ar y cyd, gan gynnwys myfyrwyr, darlithwyr, staff cymorth busnes a rhanddeiliaid allanol.
  3. Adrodd yn flynyddol ar ein cynnydd tuag at y nodau hyn.

Mae ‘SDGs in Action’ yn declyn defnyddiol i helpu pawb i greu, ymuno a dod o hyd i ffyrdd o gefnogi’r nodau datblygu cynaliadwy.

Ein Lefel o ran y Nodau Datblygu Cynaliadwy (2023/2024)

Tabl 1: Ble ydyn ni wedi cael yr effaith fwyaf? Ein pedwar gorau

Nod 4Nod 3Nod 8Nod 17
Addysg o ansawdd uchelIechyd a llesiant daGwaith boddhaol a thwf economaiddPartneriaethau ar gyfer y nodau

SDG’s Table 2: Climate action

Nod 4Nod 3Nod 7Nod 8Nod 12Nod 15Nod 17
Addysg o ansawdd uchelIechyd a llesiant daYnni fforddiadwy a glânGwaith boddhaol a thwf economaiddDefnydd a chynhyrchiad cyfrifolBywyd ar y tirPartneriaethau ar gyfer y nodau

SDG’s Table 3: The steps required to address our priorities for the next 12 months

12345
Creu gweithgareddau newydd i godi ymwybyddiaeth o’r Nodau Datblygu Cynaliadwy ar draws y sefydliadYmgysylltu myfyrwyr â’r Nodau Datblygu Cynaliadwy drwy ddysgu ac addysguCynyddu ein gwaith partneriaeth ar y Nodau Datblygu CynaliadwyBuddsoddi arian mewn gweithgarwch sy’n ymwneud â’r Nodau Datblygu CynaliadwyMapio’r holl weithgareddau rydym yn eu gwneud ar hyn o bryd yn erbyn y Nodau Datblygu Cynaliadwy

Modd
Y cyfan
Rhan-amser
Llawn-amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
A Levels
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills & Partnerships
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Astudio Llawn-amser
Prentisiaethau
Astudio Rhan-amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn