Hysbysiad Preifatrwydd

Ar hyd eich taith gyda Choleg Penybont byddwn yn casglu, prosesu, cadw a rheoli data yn ymwneud â gwybodaeth bersonol, statws meddygol/iechyd, anghenion dysgu ychwanegol, hanes addysgol a hanes cyflogaeth. Byddwn hefyd yn buddsoddi diddordeb mewn data yn gysylltiedig â’ch cynnydd, presenoldeb, llwyddiant, llesiant a diogelu ar gyfer unrhyw gwrs/cyrsiau yr ydych yn ymrestru arnynt.

Drwy ymrestru yng Ngholeg Penybont rydych yn rhoi caniatâd penodol i’r data hwn gael ei gasglu amdanoch a’i gadw yn system y Coleg. Caiff y data a gedwir ei ddefnyddio ar gyfer dibenion cyllid, ystadegol, gweinyddol a monitro cydraddoldeb. Dim ond cyhyd ag mae ei angen y bydd Coleg Penybont yn cadw eich gwybodaeth a bydd yn ei dileu yn unol â’r rhestr cadw.

Dan Reoleiddiad Diogelu Data Cyffredinol 2018, mae gennych hawl i gael copi o’r wybodaeth a gedwir amdanoch, a’r hawl i ofyn am ddileu’r wybodaeth ar unrhyw bwynt pan mae astudiaethau wedi dod i ben yng Ngholeg Penybont. Gwelwch ein Gweithdrefn Cais Gwrthrych am Wybodaeth.

Caiff yr wybodaeth bersonol ac addysgol a gesglir amdanoch ei defnyddio ar gyfer amrywiaeth o ddibenion mewnol o fewn Coleg Penybont, a hefyd gan y sefydliadau trydydd parti/cyrff cyllido dilynol:

 • Gyrfa Cymru
 • Estyn
 • Tribal
 • Sefydliadau Datblygu Gyrfa
 • Cyllid Myfyrwyr Cymru
 • Cyrff Dyfarnu (ar gyfer y cymwysterau yr ydych yn astudio ar eu cyfer)
 • Asiantaeth Cyllid Sgiliau
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
 • Wavehill (ar gyfer dysgwyr Cyfrifon Dysgu Personol yn unig)
 • Eich ysgol (os yw eich astudiaethau drwy gwrs partneriaeth ysgol)
 • Cyflogwyr (os caiff eich astudiaethau eu noddi gan eich cyflogwr)
 • Darparwyr hyfforddiant (os yw eich astudiaethau mewn cysylltiad gyda darparydd hyfforddiant dysgu seiliedig ar waith)
 • Prifysgol Cymru (os yw eich astudiaethau yn gysylltiedig gyda phartneriaeth prifysgol) Eich awdurdod lleol cartref ar gyfer dibenion diogelu, gwasanaethau cymdeithasol a/neu anghenion dysgu ychwanegol (ADY)
 • Purlos
 • Concept4
 • Anvil
 • Microsoft PowerBi
 • Upshot
 • Google

Fel myfyriwr Coleg Penybont mae gennych yr hawl i wneud cwyn ffurfiol am y toriadau posibl ar reoliadau data neu unrhyw unrhyw wrthwynebiad y gallech fod â nhw am gynnwys yr hysbysiad preifatrwydd yma.

Trwy gydsynio i’r hysbyseb preifatrwydd hwn, rydych chi’n rhoi caniatâd i Goleg Penybont:

 • Rhannu eich data personol gyda unrhyw drydydd parti a nodwyd uchod.
 • Defnyddio eich gwybodaeth gyswllt at ddibenion marchnata ar gyfer buddion presennol/dyfodol y coleg.
 • Cysylltu â’ch rhiant/gwarcheidwad ynglŷn â’ch astudiaethau a’ch presenoldeb (ar gyfer myfyrwyr dan 18 oed).

Os dymunwch wneud cwyn, anfonwch hi mewn ysgrifen at: Sefydliad – Coleg Penybont, Heol y Bontfaen, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 3DF

Swyddog Diogelu Data – Cerianne Morgan (camorgan@bridgend.ac.uk)

Fersiwn 2.5 – 20 Mai 2024

Modd
Y cyfan
Rhan-amser
Llawn-amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
A Levels
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Bevan College
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills & Partnerships
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Astudio Llawn-amser
Prentisiaethau
Astudio Rhan-amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn