Modd
Y cyfan
Rhan amser
Llawn amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Addysg Sylfaenol i Oedolion
Addysgu ac Addysg
Adeiladu
Amaethyddiaeth, Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad
Arlwyo a Lletygarwch
Arweinyddiaeth a Rheolaeth
Astudiaethau Plentyndod
Busnes a Chyfrifeg
Camu Ymlaen
Ceffylau
Celf, Dylunio a Chyfryngau Creadigol
Cerbyd Modur
Cerddoriaeth a Chelfyddydau Perfformio
Chwaraeon
Coleg Cymunedol
Cwnsela
Cyfrifiaduro, TG a Seiber
Dylunio Gerddi a Thirlunio Proffesiynol
ESOL
Gofal Anifeiliaid
Gwallt, Harddwch a Therapïau Ategol
Gwasanaethau Brys, mewn Lifrai a Chyhoeddus
Gwyddoniaeth
Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Ieithoedd
Logisteg
Mathemateg
Mynediad i Addysg Uwch
NPTC
Peirianneg
Saesneg
Seicoleg
Sgiliau
Sgiliau Byw Annibynnol
Teithio a Thwristiaeth
Troseddeg
Math
Y cyfan
Ymadawyr Ysgol
Prentisiaethau
Astudio Rhan-Amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch

Addysg Uwch

Cynigiwn gyrsiau Addysg Uwch o Lefel 4 i Lefel 6 yn cynnwys HNC, HND, Graddau Sylfaen a Graddau Israddedig. Gallwch astudio ar sail lawn-amser neu ran-amser mewn amrywiaeth o feysydd gyrfa. Cynigiwn amrywiaeth o gyrsiau lefel Prifysgol yn ogystal â gweithio mewn partneriaeth gyda Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd a bod yn bartner sy’n cydweithio gyda Phrifysgol De Cymru.

Pam astudio cwrs addysg uwch yng Ngholeg Penybont?

Does dim rhaid i chi fynd i’r brifysgol i astudio cwrs addysg uwch. Rydyn ni ar stepen eich drws ac mae llawer o resymau pam y dylech astudio gyda ni – o’n dosbarthiadau bach i’r cymorth gwych rydyn ni’n ei gynnig i fyfyrwyr, fe allwn ni eich helpu i gyflawni eich nodau.

Cyflawnwch eich nodau

Yn 22/23, fe wnaeth 92% o’n dysgwyr addysg uwch lwyddo i ennill eu cymwysterau.* Rydym yn falch o’r hyn y mae ein myfyrwyr yn ei gyflawni ar ôl iddynt ymadael â ni hefyd; mae ein cyn-fyfyrwyr wedi symud ymlaen i astudiaethau ôl-raddedig, wedi sefydlu busnesau llwyddiannus, ac mae rhai wedi teithio’r byd gyda’u gwaith!

*Yn seiliedig ar nifer y myfyrwyr a oedd o hyd yn weithredol ar eu cyrsiau ar ddiwedd y flwyddyn a’r canran ohonynt a gwblhaodd eu cyrsiau yn llwyddiannus.

Rhowch hwb i’ch rhagolygon cyflogaeth

Bydd astudio cwrs addysg uwch gyda ni yn eich paratoi chi ar gyfer eich cam nesaf yn y byd gwaith, boed hynny’n golygu cael dyrchafiad neu newid gyrfa. Rydyn ni hefyd yn falch o weithio’n agos gydag amrywiaeth eang o gyflogwyr lleol a chenedlaethol fel y gallwn ddarparu cyfleoedd gwych i’n myfyrwyr o ran rhwydweithio a siaradwyr gwadd.

Cefnogaeth ragorol

Rydyn ni yno i’ch cefnogi chi bob cam o’r ffordd. Byddwch yn cael cysylltiad rheolaidd gyda thiwtoriaid i sicrhau eich bod ar y trywydd iawn gyda’ch astudiaethau, ac mae ystod eang o gymorth ar gael gennym y tu fas i’r ystafell ddosbarth hefyd – o’n tîm lles i gyngor gyrfaol.

Dosbarthiadau bach

Rydym yn cynnig dosbarthiadau bach, fel y gallwch ddysgu mewn amgylchedd a fydd yn cefnogi eich dysgu i’r eithaf, gan ganiatáu i chi ddatblygu perthnasoedd arbennig gyda’ch cyd-fyfyrwyr a’ch tiwtoriaid.

Arbed arian

Fe all astudio’n lleol eich caniatáu chi i arbed arian ar lety prifysgol neu neuadd breswyl, ac yn aml mae ein ffioedd yn is na ffioedd prifysgolion. Byddwch o hyd yn cael mynediad at gymorth ariannol yn ystod eich astudiaethau hefyd, fel yr amlinellir ar ein tudalen Cyllid Myfyrwyr.

Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn