Ein Strategaeth ar gyfer Cynaliadwyedd

Sylwer mai prif dargedau yw’r rhain, sydd ag is-weithredoedd manwl ynghlwm wrthynt o fewn strategaeth, asesiad a chynllun gweithredu cynaliadwyedd Coleg Penybont.

Cam gweithreduTarged
Carbon sero net2030
Trydan 100% adnewyddadwy Wedi’i gyflawni
Dim gwastraff i safleoedd tirlenwiWedi’i gyflawni
Mae cynaliadwyedd yn gofnod ar wahân yng Nghofrestr Risgiau Corfforaethol y ColegWedi’i gyflawni
Mae cynaliadwyedd yn gofnod ar wahân yng Nghofrestr Risgiau Corfforaethol y ColegWedi’i gyflawni
Datblygu modiwlau e-ddysgu sero net i Gymru (ar Hwb Llywodraeth Cymru)Wedi’i gyflawni
Datblygu modiwlau e-ddysgu sero net i Gymru (ar Hwb Llywodraeth Cymru)Wedi’i gyflawni
Datblygu adnoddau hyfforddi staff/myfyrwyr ar Arloesedd Economi GylcholMehefin 2024
Datblygu a chyflawni prosiect yr ‘ardd/plaza gynaliadwy’ a’r ardal addysgu awyr agored fel datblygiad canolog pwysig ar gampws Pencoed.Wedi’i gyflawni
Modiwlau sero net ar Skillsgate i’r holl staffMai 2026
Cydnabod y newidiadau sylweddol a ddaeth yn sgil y chwyldro digidol a rhoi polisi ar waith i gyfrifo allyriadau CO2 trwy gaffael, defnyddio a gwaredu oes gyfan, a gweithredu newid o ran polisi ar gyfer rheoli dogfennau digidol, cyfryngau digidol ac ati.Mawrth 2023
Ennill y wobr Cyfrifyddu ar gyfer CynaliadwyeddRhagfyr 2024
Cynnal lefel platinwm y Safon Iechyd CorfforaetholWedi’i gyflawni
Cynnal archwiliad cynaliadwyedd o holl feysydd y cwricwlwmMehefin 2025
Rhoi Polisi Cyllid a Buddsoddi Moesegol ar waithWedi’i gyflawni
Datblygu cartref cynaliadwy a thŷ arddangos ar gyfer yr adran sgiliau byw’n annibynnolWedi’i gyflawni
Datblygu’r ‘campws bwytadwy’ ym Mhencoed a gerddi synhwyraiddMehefin 2024
Mewnblannu camau gweithredu ar gyfer cynaliadwyedd yng Nghynlluniau Gwella Ansawdd pob maes cwricwlwm ac adran cymorth busnesWedi’i gyflawni
Alinio holl bolisïau a gweithdrefnau’r coleg ag egwyddorion cynaliadwyeddRhagfyr 2024

Datganiad Buddsoddi a Chyllid Moesegol

1. Pwrpas ac Amcanion

Mae Coleg Penybont wedi ymuno â sefydliadau ledled y byd i ddatgan argyfwng hinsawdd ac ecolegol yn gyhoeddus. Rydym wedi llofnodi Cytundeb y Nodau Datblygu Cynaliadwy, wedi sicrhau bod ein targed carbon sero ar gael i’r cyhoedd ac wedi cwblhau ac yn parhau i ddatblygu ein Cerdyn Sgorio Cynaliadwyedd. Mae cynaliadwyedd yn hollbwysig i Goleg Penybont ac mae’r polisi hwn yn dangos ein hymrwymiad i sicrhau ein bod yn gwneud penderfyniadau ariannol yn gyfrifol, gydag uniondeb, didwylledd a thryloywder.

1.1 Pwrpas y ddogfen hon yw sicrhau bod ystyriaeth briodol yn cael ei rhoi i faterion llywodraethu cymdeithasol, amgylcheddol a chorfforaethol ynghylch unrhyw fuddsoddiadau ariannol yr ydym yn eu gwneud.

1.2 Nod y ddogfen hon yw lleihau neu, lle mae modd inni wneud hynny, dileu effeithiau negyddol o ganlyniad i’n penderfyniadau o ran prynu neu ariannu. At hynny, byddwn yn ceisio gwella a chael effaith gadarnhaol ar faterion llywodraethu cymdeithasol, amgylcheddol a chorfforaethol bob cyfle a gawn.

2. Manylion y Ddogfen

Wrth wneud penderfyniadau o ran cyllid a buddsoddi, byddwn yn cymryd camau rhesymol i nodi a gweithredu, lle bo modd, ynghylch y canlynol:

 1. Gwahardd caffael nwyddau a gwasanaethau gan unrhyw fusnes sy’n ymwneud â dosbarthu cynhyrchion tybaco.
 2. Gwahardd caffael nwyddau a gwasanaethau gan unrhyw fusnes sy’n ymwneud â chynhyrchu arfau a systemau arfau, gan gynnwys cyflegrau clwstwr a ffrwydron tir gwrth-bersonél.
 3. Gwahardd caffael nwyddau a gwasanaethau pan welir achosion o dreisio ar hawliau dynol, gan gynnwys masnachu mewn pobl a chaethwasiaeth fodern, neu dystiolaeth o sefydliadoli tlodi trwy arferion marchnad gwahaniaethol, neu wahaniaethu hiliol neu rywiol.
 4. Gwahardd defnyddio cwmnïau sy’n profi ar anifeiliaid at ddibenion cosmetig yn unig.
 5. Gwahardd caffael nwyddau neu wasanaethau gan sefydliadau a gafwyd yn euog o, neu sy’n ymwneud â, difrod amgylcheddol amlwg.

Yn benodol, byddwn yn:

 1. Hyrwyddo hawliau dynol, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i gydraddoldeb o ran rhyw, hil a rhywioldeb, gan gynnwys fel rhan o gyfleoedd dysgu ac addysgu.
 2. Hyrwyddo moeseg busnes da ac arferion cyflogaeth da, gan gynnwys fel rhan o gyfleoedd dysgu ac addysgu.
 3. Amddiffyn yr amgylchedd lleol a byd-eang, yr hinsawdd a bioamrywiaeth, gan gynnwys fel rhan o gyfleoedd dysgu ac addysgu.
 4. Darparu a chaffael adnoddau a gwasanaethau mewn modd cynaliadwy.
 5. Ymgymryd â moeseg busnes da ac arferion cyflogaeth da.
 6. Ymgymryd â buddsoddi cymunedol a defnyddio ffynonellau lleol lle bynnag y bo modd.
 7. Cynnal cyflenwad sydd yn 100% trydan adnewyddadwy.
 8. Buddsoddi mewn systemau gwresogi nad ydynt yn defnyddio tanwyddau ffosil, fel rhan o’r strategaeth hinsawdd.
 9. Annog unrhyw un sy’n dymuno herio ein harferion o ran buddsoddi moesegol i leisio eu pryderon.
 10. Gweithio gyda sefydliadau sy’n meddwl mewn ffordd foesegol a rhannu arfer da.

3. Cyfleoedd

Mae’r Uwch Dîm Arwain yn gyfrifol am gymeradwyo’r ddogfen hon ac am ddod â hi i sylw Grŵp Gweithredol y Coleg.

3.2 Y Pennaeth Iechyd, Diogelwch a Chynaliadwyedd sy’n gyfrifol am gynnal y ddogfen hon ac am ddatblygu’r weithdrefn gaffael cynaliadwy a nodi anghenion hyfforddi ar y cyd â’r Uwch Gyfrifydd a’r Swyddog Caffael.

3.3 Y Rheolwr Marchnata sy’n gyfrifol am gynnal y pwyntiau allweddol ar wefan y Coleg.

3.4 Y tîm Iechyd, Diogelwch a Chynaliadwyedd yn gyfrifol am archwilio’r ddogfen hon.

Modd
Y cyfan
Rhan amser
Llawn amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Ymadawyr Ysgol
Prentisiaethau
Astudio Rhan-Amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn