Dod yn brentis

Mae bod yn brentis yn ffordd wych i weithio i gyflogwr, ennill cyflog a chael cymhwyster ar yr un pryd â sicrhau sgiliau gwerthfawr ar gyfer y gweithle a phrofiad.

Mae Coleg Penybont yn cynnig gwahanol lefelau o brentisiaethau o lefel cyn-mynediad (ar gyfer rhai 14-16 oed) i brentisiaeth uwch ar Lefel 4 a thu hwnt. Gall prentisiaid symud ymlaen drwy’r lefelau neu gael mynediad uniongyrchol i lefel yn dibynnu ar y sector y maent yn gweithio ynddo a’u rôl.

Caiff prentisiaid eu hyfforddi yn y gweithle ac yn y coleg – byddwch gyda’ch cyflogwr y rhan fwyaf o’r amser ac wedyn fel arfer yn mynychu coleg ar un diwrnod o’r wythnos neu bydd eich asesydd yn ymweld â chi yn eich gweithle.

Manteision prentisiaeth

  • Ennill cymhwyster a gaiff ei gydnabod yn genedlaethol
  • Ennill cyflog tra’ch bod yn dysgu – mae isafswm cyflog cenedlaethol ar gyfer prentisiaid, a byddwch yn derbyn gwyliau ar dâl
  • Derbyn hyfforddiant a sgiliau ar-y-swydd
  • Gweithio wrth ochr gweithwyr profiadol
  • Cynyddu eich cyflogadwyedd drwy feithrin hyder ac ennill sgiliau penodol i swydd

Ein Prentisiaethau

Cyflogaeth

Cam cyntaf y daith prentisiaeth yw sicrhau cyflogaeth gan fod yn rhaid i chi fod mewn cyflogaeth i ddod yn brentis. Mae Gyrfa Cymru yn cyhoeddi lleoedd gwag ar gyfer prentisiaethau drwy’r Gwasanaeth Paru Prentisiaeth. Gallech hefyd gysylltu â chyflogwr yn uniongyrchol neu gysylltu â ni i gael help.

Addasrwydd

Fel gweithiwr cyflogedig, mae’r cam hwn yn golygu y byddwn yn cynnal asesiad dechreuol o’ch profiad a’ch sgiliau i sicrhau eich bod yn addas ar gyfer prentisiaeth. Ar y cam hwn cysylltwch â apprenticeship@bridgend.ac.uk neu ffonio 01656 763 233 neu 763 238.

Cais

Unwaith y byddwn wedi cadarnhau eich bod yn addas, byddwch yn barod i wneud cais! Gellir gwneud hyn ar-lein. Bydd hefyd angen i chi gael asesiad dechreuol ar lythrennedd, rhifedd a digidol a chyfweliad. 

Ymrestru a chynefino

Mae hyn yn rhan bwysig o’ch taith prentisiaeth sy’n cynnwys cwblhau rhai dogfennau allweddol fel eich bod yn glir beth a ddisgwylir gennych, a’r hyn y gallwch ei ddisgwyl gan Goleg Penybont a’ch cyflogwr. 

Gweithgareddau rhaglen

Ar y cam hwn, bydd eich Tiwtor/Asesydd yn cael ei aseinio i chi, a byddwch yn cael manylion pryd fydd angen i chi fynd i’r coleg a’r gwasanaethau cymorth sydd ar gael i chi. Rydych yn awr yn barod i ddechrau eich prentisiaeth!.

Adolygu cynnydd

Caiff adolygiad cynnydd ei gynnal bob 6-8 wythnos. Mae’n cynnwys gosod targedau a chynlluniau gweithredu i gefnogi eich dysgu. 

Datblygu sgiliau a galluoedd

Drwy gydol eich prentisiaeth, byddwch yn cael profiad gwaith gwerthfawr ac yn cael y sgiliau, gwybodaeth a mathau ymddygiad perthnasol i gynnal rôl swydd penodol.

Gorffen eich cymhwyster

Mae gorffen eich cymhwyster yn cynnwys asesiadau terfynol a chyflwyno portffolios wedi eu cwblhau. 

Cyflawni fframwaith prentisiaeth

Pan gaiff prentisiaeth ei gorffen yn llwyddiannus byddwch, lle’n berthnasol, yn derbyn tystysgrif dechnegol, tystysgrif cymhwysedd ac Ardystiad Sgiliau Hanfodol Cymru. 

Gorffen prentisiaeth

Rydych wedi gorffen eich prentisiaeth gyda ni ond gallwn ddal i’ch cefnogi gyda’ch camau nesaf, er enghraifft cyngor ac arweiniad gyrfaoedd drwy ein Tîm Cyfleoedd

Cwestiynau cyffredin 

Mae gennyf gyflogwr yn barod fydd yn fy nghymryd fel prentis, beth ddylwn i wneud? 

Mae hynny‘n wych! Y cam nesaf yw cysylltu gyda’n Tîm Dysgu Seiliedig ar Waith ar apprenticeship@bridgend.ac.uk neu ffonio 01656 763 233 neu 763 238.

A fedrwch fy helpu i ddod o hyd i gyflogwyr neu le gwag am brentisiaeth?

Gall fod llawer iawn o gystadleuaeth am brentisiaethau ac mae galw mawr amdanynt, ond rydym yma i helpu. Cyfleoedd yw hyb gyrfaoedd Coleg Penybont sy’n gweithio gyda myfyrwyr a chyflogwyr ac yn hysbysebu lleoedd gwag y gallwch eu gweld ar ein tudalen Cyfleoedd

Os ydych yn ansicr pa brentisiaeth i fynd amdani neu angen cymorth i ddod o hyd i gyflogwr, mae gennym Hyfforddwyr Gyrfaoedd a Chyflogaeth profiadol a all eich helpu i wneud penderfyniad gwybodus. Gallant hefyd eich helpu i gysylltu a rhwydweithio gyda chyflogwyr posibl. Os hoffech drefnu apwyntiad, ewch i Cyfleoedd (gwasanaeth gyrfaoedd).

Beth os nad wyf yn gwybod pa brentisiaeth i fynd amdani? 

Mae’n bwysig eich bod yn dewis prentisiaeth y byddwch yn ei mwynhau ac a fydd yn eich helpu i gyrraedd eich nod. Dyma rai ystyriaethau allweddol i’ch helpu i ddewis y brentisiaeth gywir: 

  • Meddwl am beth ydych yn mwynhau ei wneud o ddydd-i-ddydd – efallai y gallai hyn fod yn rhan o’ch rôl swydd yn y dyfodol? 
  • Ymchwilio gwahanol safleoedd swyddi ac opsiynau gyrfa i ganfod yr hyn y hoffech ei wneud unwaith y byddwch wedi gorffen eich astudiaethau 
  • Meddwl am eich nodau gyrfa a’r cymwysterau sydd eu hangen fel rhan o’r fanyleb person 
  • Edrych am gyrsiau yn ôl pwnc neu yn ôl yr hyn y mae gennych ddiddordeb ynddo i weld beth sydd ar gael 

Os ydych yn dal yn ansicr pa brentisiaeth i fynd amdani ac angen arweiniad, mae gennym Hyfforddwyr Gyrfaoedd a Chyflogaeth a all eich helpu i wneud penderfyniad gwybodus. os hoffech drefnu apwyntiad ewch i Cyfleoedd (gwasanaeth gyrfaoedd)

Cefnogi’r Gymraeg

Caiff pob dysgwr sy’n astudio rhaglenni Prentisiaeth gyda Choleg Penybont gyfle i ddilyn eu hyfforddiant yn Gymraeg, naill ai yn gyfangwbl neu’n rhannol. Caiff dysgwyr eu cefnogi i gydnabod y Gymraeg fel sgil cyflogadwyedd allweddol a chânt wahanol gyfleoedd i ddatblygu eu defnydd o’r Gymraeg fel rhan o’u cwrs a thu allan i’w hastudiaethau. 

Mae mwy o wybodaeth am sut y gallwn gefnogi dysgwyr sy’n siarad Cymraeg yma.

Modd
Y cyfan
Rhan amser
Llawn amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
NPTC
NPTC
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Veterinary Nursing
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Ymadawyr Ysgol
Prentisiaethau
Astudio Rhan-Amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn