Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch

Bydd cymhwyster Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch yn eich helpu i fod yn ddinesydd effeithiol, cyfrifol a gweithgar sy’n barod i symud ymlaen i fyd gwaith a chymdeithas fyd-eang gynaliadwy trwy ddatblygu Sgiliau Cyfannol gan gynnwys:

 • Cynllunio a Threfnu
 • Meddwl yn Feirniadol a Datrys Problemau
 • Creadigrwydd ac Arloesi
 • Effeithiolrwydd Personol

Gan adeiladu ar gyflawniadau blaenorol ar Lefel 2 a TGAU, byddwch yn datblygu sgiliau, priodoleddau ac ymddygiadau mwy cymhleth ar Lefel 3, i’ch paratoi’n well ar gyfer y dyfodol – gallai hynny olygu mynd i’r brifysgol, dilyn hyfforddiant pellach neu symud i fyd gwaith.

Byddwch yn defnyddio Cydymaith y Cwrs, ‘Fy Nhaith,’ i gofnodi eich cynnydd o ran datblygu ac asesu’r Sgiliau Cyfannol a datblygu’r Sgiliau Mewnblanedig, sef Llythrennedd, Rhifedd a Llythrennedd Digidol.

Beth fyddwch chi’n ei astudio?

Byddwch yn cael cyfleoedd i ymarfer, datblygu ac arddangos y sgiliau hyn mewn gwahanol gyd-destunau fel rhan o’r rhaglen ddysgu, a chyn ymgymryd â’ch asesiad cyntaf.

Mae pob Sgìl Cyfannol yn cynnwys set o Sgiliau Penodol y byddwch yn eu datblygu a’u cymhwyso i dasgau ym mhob un o’r tri phrosiect. Bydd pob prosiect yn cynnwys nifer o dasgau. Bydd pob tasg yn nodi’n glir pa rai o’r Sgiliau Penodol bydd disgwyl i chi eu harddangos.

Y Sgiliau Cyfannol

Bridgend College Student in a classroom

Cynllunio a Threfnu

Mae effeithlonrwydd a chynhyrchedd wrth gyflawni deilliant o ansawdd yn dibynnu ar fod yn drefnus. Bydd y sgiliau hyn yn eich galluogi i nodi, cynllunio a chyflawni project, gan gymhwyso amrywiaeth o sgiliau, strategaethau a dulliau i gyflawni deilliannau wedi’u cynllunio.

Bridgend College Student in a classroom

Meddwl yn Feirniadol a Datrys Problemau

Mae’r sgiliau hyn yn darparu’r offer i annog chwilfrydedd a helpu dysgwyr i wneud diagnosis o broblemau a nodi atebion posibl.

Mae’r sgiliau hyn yn rhoi’r adnoddau i annog chwilfrydedd a helpu i nodi problemau ac atebion posibl. Byddant yn eich galluogi chi i ymchwilio i wybodaeth a data a’u dethol, eu trefnu a’u defnyddio’n feirniadol. Byddwch chi hefyd yn gallu eu cymhwyso mewn ffordd berthnasol, gan ddangos dealltwriaeth o unrhyw gysylltiadau a chymhlethdodau a dod i gasgliadau er mwyn datrys problemau cymhleth.

Bridgend College Student in a classroom

Creadigrwydd ac Arloesi

Mae creadigrwydd yn agor y meddwl, yn ehangu eich safbwynt ac yn hyrwyddo’r potensial i annog agweddau cadarnhaol arnoch chi eich hun.

Bydd y sgiliau hyn yn eich galluogi i gynhyrchu syniadau cymhleth gwreiddiol, rhoi syniad ar waith i ddatblygu deilliant, a chyfiawnhau a rhannu’r penderfyniadau a wnaed.

Bridgend College Student in a classroom

Effeithiolrwydd Personol

Mae pobl sy’n deall eu hunain a’u galluoedd yn gallu ymdopi’n well â sefyllfaoedd annisgwyl, yn byw bywydau mwy gwerth chweil, ac yn meddu ar fwy o ffydd a hyder ynddynt eu hunain, sy’n rhan hanfodol o lwyddiant a boddhad.

Bydd y sgiliau hyn yn eich galluogi i gael y gorau ohonoch chi eich hun.

Byddwch yn dysgu i ddeall a chymhwyso egwyddorion gwerthuso ac adolygu mewn perthynas â’r deilliant a gynlluniwyd a’ch dysgu a’ch perfformiad eich hun. Wrth wneud hynny, bydd y sgiliau hyn yn grymuso teimlad o foddhad a chyflawniad. Yn ogystal ag asesu’r Sgiliau Cyfannol, mae cymwysterau Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch hefyd yn eich cefnogi i ddatblygu sgiliau Llythrennedd, Rhifedd a Digidol.

Prosiectau

Mae’r cymhwyster yn cynnwys tri phrosiect gorfodol sy’n rhoi’r cyfle i chi feithrin, ymarfer a dangos eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o’r Sgiliau Cyfannol trwy ystod o gyd-destunau perthnasol a chyfredol a fydd yn eich annog i gymryd rhan mewn ymgysylltiad beirniadol a sifil, ac i ystyried eu lles a lles pobl eraill.

Prosiect Cymuned Fyd-eang

Mae’r Prosiect Cymuned Fyd-eang yn rhoi’r cyfle i chi ystyried amrywiaeth eang o faterion byd-eang cymhleth ac amlhaenog a gwerthfawrogi sut mae materion byd-eang yn croesi ffiniau lleol a chenedlaethol.

Trwy gwblhau’r Prosiect Cymuned Fyd-eang, byddwch yn:

 • datblygu fel dinesydd byd-eang gwybodus
 • creu cysylltiadau rhwng materion lleol, cenedlaethol a byd-eang
 • ymgysylltu mewn byd cynaliadwy ac yng Nghymru fel dinesydd gweithgar.

Mae’r gallu hwn i chwarae rôl mewn cymdeithas, yn ogystal â’i llunio’n hyderus, yn set sgiliau hanfodol i bawb.

25% o’r cwrs
Prosiect Cyrchfannau’r Dyfodol

Prosiect Cyrchfannau’r Dyfodol yw’ch cyfle i ystyried y canlyniadau i’r llwybrau posibl sydd ar gael i chi. Byddwch chi’n ymchwilio i’ch taith ar gyflog ac yn ystyried y potensial ar eich lles iechyd, cymdeithasol ac ariannol chi eich hun ac eraill.

Bydd Prosiect Cyrchfannau’r Dyfodol hefyd yn eich galluogi chi i ddeall gwerth cydweithio i ddatblygu eich ffordd o feddwl eich hun. Byddwch yn:

 • dod yn hunanymwybodol drwy ystyried priodoleddau personol, galluoedd, cyflawniadau a blaenoriaethau o ran llesiant
 • ystyried llwybrau at gyflogaeth ac yn ystyried yr effeithiau posibl ar eich llesiant iechyd, cymdeithasol ac ariannol chi eich hun ac eraill
 • ystyried ffyrdd o gydweithio ag eraill er mwyn datblygu eich ffordd o feddwl eich hun.
 • archwilio ffyrdd o gydweithio ag eraill i hybu eich meddwl eich hun
25% o’r cwrs
Prosiect Unigol

Mae’r Prosiect Unigol yn cynnig cyfleoedd i chi ddatblygu amrywiaeth o sgiliau ymchwil a meithrin gwybodaeth fanwl am bwnc sydd o ddiddordeb penodol i chi. Bydd y sgiliau y byddwch chi’n eu datblygu o fudd mawr i chi wrth i chi symud ymlaen i addysg uwch a/neu gyflogaeth, a byddant yn bwyntiau trafod da ar gyfer cyfweliadau a fydd yn arwain at eich cyrchfan yn y dyfodol.

Wrth gwblhau’r project hwn, byddwch yn:

 • cydnabod pwysigrwydd ymchwil wrth wneud penderfyniadau gwybodus
 • cael eich annog i ddod o hyd i wybodaeth, ei gwerthuso, ei dadansoddi, ei chyfleu a’i defnyddio i ddatrys problemau cymhleth
 • cael y cyfle i ddangos gwreiddioldeb, blaengaredd ac i arfer cyfrifoldeb personol.
50% o’r cwrs

Graddio Prosiectau

Graddfa Marciau Unffurf y Prosiect
Marc Crai UchafMarc Unffurf Uchafabcde
Prosiect Cymuned Fyd-eang (25%)72907263544536
Prosiect Cyrchfannau’r Dyfodol (25%)72907263544536
Prosiect Unigol (50%)961801441261089072

Gradd gyffredinol

Bydd y graddau cyffredinol ar gyfer y cymhwyster yn cael eu cofnodi fel gradd ar y raddfa A* i E. Bydd y canlyniadau sy’n methu â chyrraedd y safon isaf ar gyfer y dyfarniad yn cael eu dangos fel U (annosbarthedig).

Graddfa Marciau Unffurf y Prosiect
Marc Crai UchafMarc Unffurf UchafA*ABCDE
Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch240360324288252216180144

Dolenni Defnyddiol

Modd
Y cyfan
Rhan-amser
Llawn-amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
A Levels
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills & Partnerships
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Astudio Llawn-amser
Prentisiaethau
Astudio Rhan-amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn