Teithio i Goleg Penybont

Mae gennym bedwar campws ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, sef campysau Pencoed, Heol y Frenhines a Maesteg, sydd i gyd yn hygyrch ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Teithio i’r Coleg ar fws

Caiff trafnidiaeth am ddim neu gymorthdaledig ei darparu i bob myfyriwr 16-18 oed sy’n byw 3 milltir neu fwy i ffwrdd o’u campws.

Mae’r Coleg yn darparu pasys teithio neu gymorth ariannol ar ran yr awdurdodau lleol canlynol, ond dylech hefyd gyfeirio at bolisïau trafnidiaeth cartref i ysgol/coleg yr awdurdod lleol perthnasol i gael rhagor o wybodaeth ac arweiniad:

  • Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
  • Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
  • Cyngor Bro Morgannwg

Bydd ein cynlluniwr teithiau defnyddiol yn eich helpu chi i gynllunio eich taith i Goleg Penybont ar un o’n bysiau contract.

Mae’r wybodaeth yma’n berthnasol i flwyddyn academaidd 2022/23, a gall newid.

Os ydych chi’n dod o ardal awdurdod lleol arall, cysylltwch â’n tîm Gwasanaethau Myfyrwyr i gael cyngor.

Gall rhai myfyrwyr 19+ oed fod yn gymwys i hawlio treuliau teithio ar gyfer llwybrau trafnidiaeth gyhoeddus.

Teithio i’r Coleg ar y trên

Mae’n rhwydd cyrraedd campysau Maesteg, Penybont a Phencoed ar y trên. Dyma rai dolenni defnyddio i brynu cerdyn rheilffordd:

16-17 Saver
16-25 Railcard
26-30 Railcard

Os ydych chi’n byw yn Rhondda Cynon Taf ac yn astudio yng Ngholeg Penybont, llenwch y ffurflen hon i’ch galluogi chi i gael cludiant. Os oes unrhyw gwestiynau gennych, cysylltwch â’n tîm Gwasanaethau Myfyrwyr. 

Teithio cynaliadwy

Rydym eisiau hyrwyddo’r ffyrdd mwyaf cynaliadwy o deithio i’r Coleg ar gyfer myfyrwyr, staff ac ymwelwyr. Drwy ddefnyddio opsiwn teithio cynaliadwy, gallwn i gyd chwarae ein rhan yn gostwng yr effaith yr amgylchedd. Mae llawer o ffyrdd y gallwch helpu, drwy:

Seiclo

Mae gennym leoedd ar ein campysau i gadw eich beic yn ddiogel os ydych eisiau seiclo i’r Coleg. Bydd seiclo i’r Coleg yn eich helpu i gadw’n heini tra byddwn yn helpu’r blaned.

Cerdded

Os ydych yn byw’n ddigon agos at eich campws, gall cerdded fod yn wych ar gyfer eich lles corfforol a meddwl, yn ogystal â’r amgylchedd

Rhannu car

Os ydych yn byw’n agos at fyfyriwr neu gydweithiwr, gall hyn helpu i ostwng eich costau teithio, yn ogystal â’ch ôl-troed carbon.

Defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus

Mae defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn gostwng nifer y cerbydau sydd ar y ffordd gan roi amser ychwanegol i astudio neu ymlacio ar y ffordd i’r coleg.

Mae gennym Gynllun Teithio Gwyrdd sy’n hyrwyddo dulliau cynaliadwy o drafnidiaeth yn ogystal â defnyddio technoleg ddigidol i ddileu neu ostwng yr angen am deithio. Yn ogystal â bod â buddion amgylcheddol, gall hyn gael effaith gadarnhaol ar iechyd a llesiant.

Ble mae ein campysau

Cwestiynau Cyffredin ar Gludiant

Beth os wyf yn byw tu allan i Ben-y-bont ar Ogwr?

Os ydych yn byw tu allan i ardal Pen-y-bont ar Ogwr a/neu dros 19 oed, bydd angen i chi lenwi ffurflen gais Cronfa Ariannol wrth Gefn i dderbyn help gyda chludiant.

A wyf wedi colli fy mhas bws, a yw’n rhaid i mi dalu am gael un newydd?

Mae pob un o’n Tocynnau Bws yn ddigidol a gellir eu cyrchu trwy unrhyw ddyfais ffôn symudol.

Modd
Y cyfan
Rhan amser
Llawn amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
NPTC
NPTC
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Veterinary Nursing
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Ymadawyr Ysgol
Prentisiaethau
Astudio Rhan-Amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn