Ein gweledigaeth a’n gwerthoedd

Mae ein cenhadaeth yn syml – byddwch yn bopeth y gallwch fod. Byddwch yn chi.

Mae Coleg Penybont yn lle arbennig i ddysgu a gweithio ynddo. Rydym eisiau creu amgylchedd cynhwysol sy’n galluogi pobl i fod yn arloesol ac angerddol am yr hyn a wnânt. Rydym eisiau creu cyfleoedd sy’n ysbrydoli ac yn trawsnewid bywydau a dathlu llwyddiannau pob unigolyn. Rydym yn ymroddedig i wneud penderfyniadau moesegol ac sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, ar gyfer pob unigolyn ac ym mhob cysylltiad.

Gwyddom mai’r safonau y cerddwn heibio iddynt yw’r safonau a dderbyniwn, felly drwy fod yn chwaraewr tîm sy’n ymroddedig i werthoedd ein sefydliad, gallwn sicrhau fod pawb yn barod i ddysgu a gweithio mewn amgylchedd lle cânt eu parchu a lle teimlant yn ddiogel, i fod yn bopeth y gallant fod.

“Gwnawn yr hyn a wnawn fel y gall ein dysgwyr, ein staff a’r cymunedau a wasanaethwn fod yn bopeth y gallant fod. Mae’r ymdeimlad diben hwn wedi ysbrydoli ein cenhadaeth dros y pum mlynedd ddiwethaf, ac mae’n rhywbeth fydd yn parhau i’n sbarduno dros y pum mlynedd nesaf.”

Simon Pirotte, Pennaeth a Phrif Swyddog Gweithredol, wrth siarad am Gynllun Strategol y Coleg ar gyfer 2020-2025

Ein Gwerthoedd

Caiff ein gwerthoedd eu cyfnerthu ym mhob rhan o gymuned y Coleg. Mae pob aelod o staff, dysgwr a phartner yn byw ac anadlu ein gwerthoedd craidd sy’n rhan o bob agwedd o fywyd y coleg.

Canolbwyntio ar bobl

Rydym yn wirioneddol gredu fod pob aelod o staff, pob dysgwr a phob cysylltiad yn cyfrif. Oherwydd hynny, credwn y dylai pob un ohonom gymryd cyfrifoldeb am ein gweithredoedd, felly os nad yw rhywbeth yn teimlo’n iawn, rydym yn gwerthfawrogi’r cyfle i gael sgyrsiau onest fel ein bod yn gwella ac yn datblygu drwy’r amser. Cofiwch, rydym yn gwasanaethu’r rhai yr ydym yn eu harwain, ac felly dylem bob amser ddangos ymddygiad cadarnhaol i ddatblygu ymddiriedaeth.

Arloesol

Rydym yn arloeswyr, ac felly, anelwn arwain y sector wrth weithredu newid cadarnhaol. Serch hynny mae’n bwysig parhau i fod mewn cysylltiad fel y gallwn, fel cymuned, gyflawni hyd yn oed fwy.

Ysbrydoli

Rydym bob amser yn anelu i fod yn flaengar a chynllunio ar gyfer y dyfodol, yn ogystal â delio gyda’r hyn sy’n digwydd o’n cwmpas.

Chwaraewr Tîm

Rydym bob amser yn sefyll gyda’n gilydd ac yn cefnogi’r penderfyniadau a wnawn. Rydym yn wirioneddol gefnogi pob person sy’n cerdded drwy ein drysau, ac yn gofyn am yr un gefnogaeth yn ôl.

Angerddol

Mae bob amser le i wella, felly dylai pob adborth gael ei groesawu. Pan fyddwn yn angerddol am yr hyn a wnawn, mae pob un ohonom ein hunain yn dod yn llysgennad brand.

Cynhwysol

Gall pob person wneud argraff, pa bynnag mor fawr neu fach y credant yw hynny. Felly, ein cyfrifoldeb yw creu amgylchedd o ymddiriedaeth lle mae pob person yn teimlo y gallant gyfrannu syniadau.

Ein Gweledigaeth

Bod yn rhagorol

Bydd Coleg Penybont yn sefydliad rhagorol, perfformiad uchel, sy’n ymroddedig i fanteision dysgu. Byddwn yn denu unigolion drwy feithrin diwylliant cynhwysol sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn ac yn galluogi gan ganiatáu i bob unigolyn fod yn rhan o rywbeth arbennig, rhywbeth unigryw. Byddwn yn sefydliad moesegol sy’n gyson yn sicrhau rhagoriaeth ac yn rhagori drwy wneud y pethau syml yn wirioneddol dda ac yn dathlu llwyddiannau pob unigolyn.

Gydag angerdd ac arloesedd, byddwn yn arwain y ffordd wrth ddylanwadu a llunio addysg a hyfforddiant. Byddwn yn edrych tu hwnt i’n sefydliad ein hun ac yn anelu i gydweithio gyda phartneriaid sydd â ffordd foesegol o feddwl, sydd hefyd yn rhannu ein huchelgais i arwain trawsnewid fydd yn gwella cyfleoedd bywyd ein dysgwyr, ein pobl a’n cymunedau. Byddwn yn datblygu dinasyddion byd-eang creadigol a hapus y dyfodol y mae ein byd, ein diwylliant a’n gilydd yn bwysig iddynt.

Modd
Y cyfan
Rhan amser
Llawn amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
NPTC
NPTC
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Veterinary Nursing
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Ymadawyr Ysgol
Prentisiaethau
Astudio Rhan-Amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn