Penodi Cadeirydd ac Is-gadeirydd newydd i’r Corff Llywodraethu

Mae’n bleser gennym gyhoeddi penodiadau Emma Adamson yn Gadeirydd newydd a Joanne (Jo) Oak yn Is-gadeirydd newydd ein Corff Llywodraethu.

Emma Adamson

Mae Emma yn gefnogwr brwd o Goleg Penybont, ac mae wedi gwasanaethu ar y Corff Llywodraethu ers mis Hydref 2021. Gan ddod â chyfoeth o brofiadau amrywiol a gwerthfawr, mae Emma ar hyn o bryd yn rhan o uwch dîm arwain Prifysgol De Cymru, fel Cyfarwyddwr Gwasanaethau Dysgu, a hefyd yn gweithio mewn rôl ymgynghorol gyda’r Llyfrgell Brydeinig ac fel Cydymaith Arwain gyda Advance HE.

Bydd Emma yn ymgymryd â’r rôl hon yn dilyn penodiad Jeff Greenidge, Cadeirydd ymadawol Corff Llywodraethu’r Coleg, i Fwrdd y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil (CTER) newydd-enedig yng Nghymru.

Mae Jo Oak, sydd hefyd ar hyn o bryd yn gwasanaethu ar Gorff Llywodraethu’r Coleg ac sy’n Gadeirydd y Pwyllgor Cynllunio Adnoddau, yn Brif Swyddog Gweithredol Grŵp i Gymdeithas Tai Cymoedd i’r Arfordir ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Mae Jo wedi ymrwymo i gefnogi a galluogi adfywio cymunedol a Phen-y-bont well, gyda phrofiad helaeth ar nifer o bwyllgorau Llywodraeth Cymru, grwpiau seneddol a byrddau cynghori ar draws y sectorau tai, iechyd a gofal cymdeithasol.

“Mae Coleg Penybont yn arddangos yr effaith gadarnhaol y mae addysg yn ei chael ar fywydau myfyrwyr, cymunedau, cyflogwyr a’r gymdeithas ehangach. Mae’n fraint wirioneddol cael bod yn Gadeirydd newydd, a gyda’m cyd-lywodraethwyr, edrychaf ymlaen at weithio gyda Vivienne a’i huwch dîm arwain, a gyda Jo Oak yn Is-gadeirydd, i sicrhau llwyddiant parhaus y Coleg a gwireddu ei uchelgeisiau o ran llwyddiant y dysgwyr a’r gymuned. Hoffwn hefyd ddiolch yn bersonol i Jeff am ei gefnogaeth helaeth yn ystod y cyfnod hwn, a dymunaf bob llwyddiant iddo yn ei rôl newydd.”

Emma Adamson, Cadeirydd newydd Corff Llywodraethol Coleg Penybont

“Mae wedi bod yn wych gweithio ochr yn ochr ag Emma a Jo, sydd wedi bod yn rhan o Gorff Llywodraethu’r Coleg dros y blynyddoedd diwethaf. Fel eiriolwyr eiddgar dros y Coleg a phwysigrwydd dysgu gydol oes, mae Emma a Jo bob amser wedi sicrhau bod buddiannau ein myfyrwyr, ein staff a’n cymunedau wrth galon pob penderfyniad. Rwyf wrth fy modd y byddant yn parhau i ddarparu cymorth, her ac atebolrwydd i’r uwch dîm arwain wrth i ni edrych ymlaen at ein canmlwyddiant sydd i ddod ac at ddyfodol cyffrous.”

Vivienne Buckley, Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Penybont

Modd
Y cyfan
Rhan-amser
Llawn-amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
A Levels
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Bevan College
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills & Partnerships
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Astudio Llawn-amser
Prentisiaethau
Astudio Rhan-amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn