Coleg wedi’i ail-achredu ar gyfer Safon Ansawdd mewn Cymorth i Ofalwyr

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod wedi cyflawni ail-achrediad Safon Ansawdd y Ffederasiwn Gofalwyr mewn Cymorth i Ofalwyr (QSCS), gan ddangos ein hymrwymiad fel Coleg i gefnogi Oedolion Ifanc sy’n Ofalwyr (YACs) ymhlith ein corff myfyrwyr.

Ar ôl cael ein hachredu’n flaenorol, mae angen i’r Ffederasiwn Gofalwyr gael ei ail-achredu bob 3 blynedd. Mae’r broses o ail-achredu wedi ein galluogi i sicrhau ein bod yn gwella ac yn datblygu ein hymagwedd at gymorth yn barhaus ac wedi helpu i ddatblygu a llywio polisi Gofalwyr Ifanc yn ogystal â’n hymagwedd at les myfyrwyr.

Roedd yr asesiad gan QSCS yn archwilio gwahanol feysydd o ymagwedd y Coleg at ofalwyr ifanc, o hyfforddi staff ac allgymorth i gymorth parhaus i fyfyrwyr. Cydnabu’r corff dyfarnu ymwybyddiaeth y Coleg o’r rhwystrau y mae’r YACs yn eu hwynebu wrth geisio cael cymorth a’i ymrwymiad i ddatblygiad parhaus a chynhwysiant llais myfyrwyr.

Fel rhan o’r ymchwil a wnaed ar gyfer canllawiau newydd YAC, ymgynghorodd y Coleg â myfyrwyr sydd â chyfrifoldebau gofalu, gan ganiatáu eu barn a’u profiadau i helpu i lunio’r cynnig. Nododd yr ymgynghoriad yr angen am becyn cymorth hyblyg ac ymatebol sy’n cael ei arwain gan yr unigolyn i ddiwallu anghenion newidiol y CPI dros amser.

Mae’r Coleg wedi bod yn symud tuag at fod yn sefydliad sy’n gyfarwydd â sut i ddelio ac ymateb i drawma, ar ôl rhoi dull ‘Trawma a Phrofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod’ ar waith i gefnogi myfyrwyr. Er bod hyfforddiant staff eisoes wedi dechrau, y nod yw ei gyflwyno i’r holl staff a myfyrwyr dros amser er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth a meithrin dealltwriaeth o’r cysylltiad rhwng ymddygiad ac achosiaeth, y gellir wedyn ei gymhwyso’n briodol mewn bywyd bob dydd.

“Rydym wedi ymrwymo i greu diwylliant cynhwysol sy’n meithrin ymdeimlad o berthyn ac yn galluogi pawb i ffynnu. Rydym eisiau creu amgylchedd sy’n galluogi myfyrwyr i fod yn barod i gymryd rhan mewn dysgu ac i deimlo’n ddiogel a hapus. Rydym wrth ein bodd ein bod wedi cael ein hailachrediad gyda’r Ffederasiwn Gofalwyr, sy’n gydnabyddiaeth bwysig o’n gwaith parhaus i gefnogi oedolion ifanc sy’n ofalwyr.”

Joe Baldwin, Dirprwy Bennaeth Taith y Dysgwr, System ac Ymarfer Cynhwysol
Modd
Y cyfan
Rhan amser
Llawn amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Ymadawyr Ysgol
Prentisiaethau
Astudio Rhan-Amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn