DFN Project SEARCH yn lansio’r diwrnod Interniaeth â Chymorth Cenedlaethol cyntaf

Mae DFN Project SEARCH yn lansio’r diwrnod Interniaeth â Chymorth Cenedlaethol cyntaf erioed i godi ymwybyddiaeth o’r effaith gadarnhaol y mae interniaethau â chymorth yn ei chael. Mae dydd Llun 27 Mawrth yn nodi’r dathliad cyntaf, sydd â’r nod o hybu eu huchelgais i gefnogi dros 10,000 o bobl i gyflogaeth â thâl erbyn 2030.

Mae DFN Project SEARCH yn elusen sy’n galluogi oedolion ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY), awtistiaeth neu’r ddau i dderbyn hyfforddiant ar y safle a phrofiad gwaith. Mae eu rhaglen un flwyddyn yn helpu pobl i ennill sgiliau gwerthfawr a chynyddu eu siawns o gael gwaith cyflogedig.

Mae Coleg Penybont wedi bod yn gweithio ochr yn ochr â DFN Project SEARCH a’r elusen Hft ers sawl blwyddyn ac mae wedi ymrwymo i ddarparu’r cyfleoedd gorau posibl i’w holl fyfyrwyr. Fel rhan o’r rhaglen, mae’r Coleg yn gweithio’n agos gyda dau fusnes cynnal: Ysbyty Tywysoges Cymru a phs Group. Mae’r busnesau hyn yn cynnig amrywiaeth o rolau a phrofiadau cyflogaeth i fyfyrwyr i’w helpu i ddatblygu eu sgiliau a llywio eu llwybrau gyrfa yn y dyfodol.

Gyda’i brif swyddfa wedi’i lleoli yng Nghaerffili, mae phs Group wedi bod mewn sefyllfa dda i gynnig blas i fyfyrwyr Coleg Penybont ar sut beth yw gweithio mewn amgylchedd swyddfa. Ar ôl dechrau eu partneriaeth yn 2021, mae phs Group wedi ymrwymo i gefnogi interniaid am y ddwy flynedd ddiwethaf ac yn edrych ymlaen at groesawu’r garfan nesaf o wyth o fyfyrwyr y mis Medi hwn.

Cynigiwyd swydd amser llawn gyda phs Group i Lloyd Flahive, a raddiodd o Goleg Penybont a DFN Project SEARCH, ran o’r ffordd drwy ei interniaeth gyda’r sefydliad. Bellach yn Weinyddwr Archeb Brynu, mwynhaodd Lloyd ei amser fel intern yn fawr ac mae’n cydnabod y cynllun am ddatblygu ei hyder, rheolaeth ariannol ac annibyniaeth. Mae ef a’i rieni yn falch iawn o’r effaith gadarnhaol y mae’r rhaglen wedi’i chael ar ei les cyffredinol a’i drywydd gyrfa.

“Os nad ydych chi wir yn gwybod beth rydych chi eisiau ei wneud neu os ydych chi eisiau help i gael swydd, byddwn yn bendant yn argymell y cwrs hwn. Nid yn unig y byddwch yn dysgu’r sgiliau sydd eu hangen arnoch ond bydd hefyd yn eich helpu i wneud ffrindiau newydd.”

Lloyd Flahive

Mae Rhyannon Burt, intern Gwasanaeth Cwsmer presennol gyda phs Group a gyfeiriwyd gan Goleg Penybont, yn cyfaddef, er iddi ganfod bod y broses atgyfeirio yn ddigon syml, nad oedd y penderfyniad personol i gymryd rhan yn y rhaglen mor glir.

“Pe bawn i byth yn gallu mynd yn ôl i’m gorffennol fy hun, byddwn i’n dweud mai dyma’r penderfyniad gorau y gallwn i ei wneud,” meddai, ar ôl goresgyn pryder cymdeithasol i gymryd rhan. Bellach sawl mis i mewn i’r rhaglen, mae Rhyannon yn dweud bod y cynllun interniaeth wedi ei helpu i benderfynu pa fath o swyddi y mae eu heisiau ac wedi dangos y ffyrdd gorau o wella ei set sgiliau. Mae hefyd wedi ei helpu i ddatblygu sgiliau bywyd pwysig, fel sut i wisgo mewn amgylchedd gwaith.

Mae Rhyannon yn annog oedolion ifanc eraill ag ADY ac awtistiaeth i ystyried cymryd rhan mewn interniaeth â chymorth DFN Project SEARCH. Ei chyngor fyddai “trin [y cyfle] yn iawn a rhoi eich troed orau ymlaen. Rhowch eich holl ymdrech i mewn iddo oherwydd nid dim ond ar gyfer phs neu unrhyw beth arall y mae hyn, mae ar eich cyfer chi a’ch dyfodol.”

Dywedodd Julie Harries, Arweinydd Dysgu Seiliedig ar Waith phs Group, mai gweithio gydag interniaid Project SEARCH yw ei hoff agwedd ar y swydd. Y wobr eithaf yw gallu gwylio dilyniant pob intern, o’r diwrnod cyntaf i’r seremoni raddio bob mis Mehefin. Trwy DFN Project SEARCH, mae phs Group yn gallu helpu interniaid i gydnabod eu cynnydd a’u cyflawniadau dros flwyddyn academaidd, gyda llawer yn mynd ymlaen i gyflawni cyflogaeth amser llawn.

At hynny, mae Julie yn cydnabod yr effaith gadarnhaol y mae DFN Project SEARCH wedi’i chael ar y sefydliad cyfan ac mae’n annog busnesau eraill i agor eu drysau i’r rhaglen.

“Mae wedi bod yn hynod fuddiol. Rwy’n meddwl bod yr interniaid wedi setlo i mewn cystal. Byddwn i’n dweud bod gennym ni gwpl o gannoedd o bobl wedi’u lleoli yng Nghaerffili ac mae’r rhan fwyaf ohonyn nhw’n adnabod yr interniaid wrth eu hwynebau a’u henwau nawr… Rydyn ni wedi gwneud llawer o waith hyrwyddo o gwmpas niwroamrywiaeth yn fewnol ac rydyn ni wedi gofyn i’n staff gwblhau hyfforddiant niwroamrywiaeth, ac rwy’n meddwl bod [y rhaglen] newydd yn agor ein llygaid i alluoedd pobl ag anghenion dysgu gwahanol.”

Julie Harries

I weld sut y gall Coleg Penybont eich cefnogi a helpu i roi hwb i chi, ewch i’n tudalen Cymorth Dysgu Ychwanegol. Gallwch hefyd dysgu mwy am DFN Project SEARCH a sut y gallwch chi gymryd rhan ar www.dfnprojectsearch.org.

Modd
Y cyfan
Rhan amser
Llawn amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills & Partnerships
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Ymadawyr Ysgol
Prentisiaethau
Astudio Rhan-Amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn