Modd
Y cyfan
Rhan amser
Llawn amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Addysg Sylfaenol i Oedolion
Addysgu ac Addysg
Adeiladu
Amaethyddiaeth, Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad
Arlwyo a Lletygarwch
Arweinyddiaeth a Rheolaeth
Astudiaethau Plentyndod
Busnes a Chyfrifeg
Camu Ymlaen
Ceffylau
Celf, Dylunio a Chyfryngau Creadigol
Cerbyd Modur
Cerddoriaeth a Chelfyddydau Perfformio
Chwaraeon
Coleg Cymunedol
Cwnsela
Cyfrifiaduro, TG a Seiber
Dylunio Gerddi a Thirlunio Proffesiynol
ESOL
Gofal Anifeiliaid
Gwallt, Harddwch a Therapïau Ategol
Gwasanaethau Brys, mewn Lifrai a Chyhoeddus
Gwyddoniaeth
Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Ieithoedd
Logisteg
Mathemateg
Mynediad i Addysg Uwch
NPTC
Peirianneg
Saesneg
Seicoleg
Sgiliau
Sgiliau Byw Annibynnol
Teithio a Thwristiaeth
Troseddeg
Math
Y cyfan
Ymadawyr Ysgol
Prentisiaethau
Astudio Rhan-Amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch

6ed Dosbarth Penybont

Cynigiwn amrywiaeth o gyrsiau Safon Uwch a chymwysterau cyfatebol sy’n galluogi myfyrwyr i symud ymlaen i’w cam nesaf, yn cynnwys gwaith, prentisiaethau ac addysg bellach.

Bydd astudio Safonau Uwch yng Ngholeg Penybont yn eich galluogi i fanteisio o gefnogaeth ardderchog mewn amgylchedd dysgu aeddfed. Mae ein tiwtoriaid arbenigol yn arbenigwyr yn eu meysydd pwnc, ac rydym hefyd yn cynnig amgylchedd dysgu rhagorol yn ein Hacademi STEAM ym Mhencoed a chyfleoedd gwych ar gyfer prifysgol. Rydym yn falch iawn o gyflawniadau uchel cyson ein myfyrwyr Lefel A, gyda chyfradd lwyddo o 95% a 21% o’n dysgwyr cyfnos yn ennill gradd A* neu A yn 2023.

Mae ein hopsiynau astudio gyda’r nos yn cynnig llawer o hyblygrwydd i’n myfyrwyr, a gaiff eu haddysgu yn Academi STEAM, Campws Pencoed:

  • Troseddeg, Astudiaethau Ffilm a’r Gyfraith
  • Mae’r sesiynau Blwyddyn 12 ar nosweithiau Mawrth a nosweithiau Iau
  • Mae’r sesiynau Blwyddyn 13 ar nosweithiau Llun a nosweithiau Mercher
  • Cynhelir dosbarthiadau rhwng 4.30yp-6.30yp
  • Cyfuniad o ddosbarthiadau ar-lein ac wyneb yn wyneb
  • Darperir cludiant am ddim i ac o ysgolion. Mae wybodaeth ar gael drwy wneud cais.

Rydym hefyd yn cynnig y cyrsiau canlynol yn ystod y dydd. Byddant yn cael eu haddysgu ar draws yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Iau, 1yp-3yp:

  • Cymdeithaseg
  • Y Gyfraith
  • Troseddeg
  • Gwasanaethau Cyhoeddus

Er mwyn astudio Safonau Uwch mae angen o leiaf 6 TGAU A*-C gan gynnwys Saesneg a Mathemateg.

Cyrsiau
5 cyrsiau sydd ar gael
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn