Telerau ac amodau cyrsiau rhan-amser

Dehongliad a Diffiniadau

Bydd gan yr ymadroddion canlynol yr ystyron canlynol:

 1. Mae “y Cwmni” yn golygu Engage Training (Engage Business Wales) sydd â’i swyddfa gofrestredig yng Ngholeg Penybont, Heol y Bontfaen, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 3DF.
 2. Mae “y Cleient” yn golygu’r cleient a nodwyd yn y Dyfynbris neu ar y ffurflen archebu.
 3. Mae “y Llyfryn Cyrsiau Agored” yn golygu rhifyn diweddaraf y llyfryn, a gyhoeddwyd gan y Cwmni, sy’n rhoi manylion y cyrsiau agored a gynigir gan y Cwmni.
 4. Mae “y Dyfynbris” yn golygu y dyfynbris ysgrifenedig ar gyfer cyflawni’r gwasanaethau cwrs caeedig neu unrhyw wasanaethau ymgynghoriaeth a all gael eu diwygio o bryd i’w gilydd drwy gytundeb ysgrifenedig y partïon.
 5. Mae “y Gwasanaethau” yn cynnwys y cyrsiau agored a fanylir yn y Llyfryn Cyrsiau Agored neu’r cyrsiau caeedig neu unrhyw wasanaethau ymgynghori eraill a fanylir yn y Dyfynbris.
 6. Mae “y Diwrnod Gwaith” yn golygu diwrnod (heblaw dydd Sadwrn neu ddydd Sul) y mae banciau ar agor ar gyfer ystod lawn o drafodion bancio.
 7. 1.1.7 Mae penawdau’r Amodau hyn ar gyfer arweiniad yn unig ac ni fyddant yn effeithio ar strwythur y Contract. Bydd yr unigol yn cynnwys y lluosog a’r ffordd arall o gwmpas.

Lle mae unrhyw wrthdaro neu anghysondeb rhwng darpariaethau’r Contract, caiff gwrthdaro neu anghysondeb o’r fath ei ddatrys yn ôl y drefn flaenoriaeth ddilynol:

 1. y Dyfynbris;
 2. y telerau hyn;
 3. y Llawlyfr Cyrsiau Agored.

Penodiad

 1. Caiff pob derbyniad o Ddyfynbris neu ffurflen archebu ar gyfer Gwasanaethau ei farnu i fod yn gynnig gan y Cleient i brynu Gwasanaethau yn unol gyda’r Dyfynbris neu Llyfryn Cyrsiau Agored ac ar y Telerau ac Amodau hyn. Caiff y Contract ei ffurfio pan gaiff yr archeb ei derbyn gan y Cwmni drwy gydnabyddiaeth ysgrifenedig o’r archeb.
 2. Ni ddaw unrhyw contract i fodolaeth nes bydd y Cwmni yn cyhoeddi cydnabyddiaeth ysgrifenedig o’r archeb. Mae’n rhaid i bob archeb neu ffurflen archebu fod ar ffurflen derbyn archeb safonol y Cwmni neu ffurflen archebu ar-lein.

Disgrifiad

 1. Bydd nifer a disgrifiadau’r Gwasanaethau fel y cânt eu nodi yn y Dyfynbris neu’r Llawlyfr Cyrsiau Agored. Caiff pob sampl, darluniad, manylebion. mater disgrifiadol a hysbyseb a gyhoeddir gan y Cwmni ac unrhyw ddisgrifiadau neu ddarluniadau a roddir yng nghatalogau neu lyfrynnau’r Cwmni yn cynnwys y Llyfryn Cyrsiau Agored eu rhoi neu eu cyhoeddi ar gyfer yr unig ddiben o roi syniad bras o’r Gwasanaethau a gynrychiolir neu fel y’u disgrifiwyd ganddynt ac mae’r Cwmni yn cadw’r hawl i newid y cynnwys, amseriad, lleoliad a ffurf y Gwasanaethau.

Ffioedd a Thaliad

Archebion Ar-lein

 1. Mae’r Cleient yn cytuno i dalu’r ffioedd a nodir adeg archebu.
 2. Mae cyfnod ystyried o 14 diwrnod ar bob archeb, ac yn ystod y cyfnod hwn gall y Cyngor ganslo archeb mewn ysgrifen a gofyn am ad-daliad o 100% o’r ffioedd cwrs a dalwyd. Pan yn archebu 14 diwrnod neu lai cyn dyddiad dechrau’r Cwrs, byddwch yn cytuno y barnwyd fod y gwasanaeth a ddarperir gennym wedi dechrau a chytunwch ildio eich hawl i ganslo eich archeb a derbyn ad-daliad llawn o fewn 14 diwrnod dan Reoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013.

Pob Archeb Arall am Gyrsiau (ac eithrio archebion ar-lein)

 1. Mae’r Cleient yn cytuno i dalu ffioedd a threuliau ar y cyfraddau ac yn y dull a nodir yn y Dyfynbris neu’r Llawlyfr Cyrsiau Agored. Ni chaiff TAW ei gynnwys a chaiff ei godi ar y gyfradd safonol a bydd yn daladwy yn ychwanegol gan y Cleient.
 2. Caiff anfonebau eu cyflwyno gan y Cwmni fel y darperir yn y Dyfynbris neu ar dderbyn ffurflen archebu a chânt eu talu gan y Cleient o fewn 30 diwrnod o ddyddiad yr anfoneb.
 3. Yn achos taliad hwyr am ba bynnag reswm a heb ragfarn i’w hawliau a remedïau eraill, bydd gan y cwmni yr hawl i ohirio unrhyw gyflawni pellach ar y Gwasanaethau am y fath gyfnod y cred y Cwmni yn addas yn cynnwys lle’n briodol o gyhoeddi unrhyw ganlyniadau arholiad;
 4. Bydd costau teithio a chynhaliaeth yr aiff y Cwmni neu ei gynrychiolwyr iddynt yn ystod cyflawni’r Gwasanaethau ar gyfer cyfrif y Cleient a chânt eu talu cyn gynted ag sy’n rhesymol ymarferol ar ôl cael cais.
 5. Caiff pob taliad a wneir gan y Cleient dan y Contract ei wneud yn llawn heb unrhyw wrth-bwyso, cyfyngiad neu amod a heb unrhyw ddidyniad ar gyfer neu ar gyfrif unrhyw wrthhawliad.
 6. Os caiff perfformiad y Gwasanaethau ei atal neu ei ganslo ar gais y Cleient neu ei ohirio drwy unrhyw fethiant neu ohiriad gan y Cleient yn darparu gwybodaeth dan gymal 7.1 isod yna bydd gan y Cyngor hawl ar unwaith i daliad ar gyfer:- Gwasanaethau a gyflawnwyd neu a ddarparwyd eisoes gan y Cwmni; a chost y gwasanaethau cyrsiau caeedig neu wasanaethau ymgynghoriaeth yn seiliedig ar y raddfa lithro ganlynol o ffioedd a nodir yn y dyfynbris: – 

Canslo o fewn deg Diwrnod Gwaith – 100% o’r ffioedd.

 1. Y swm taladwy ar gyfer canslo Gwasanaethau cyrsiau agored fel y’u nodir yn y telerau ar ffurflenni archebu safonol y Cwmni ar gyfer y gwasanaethau hynny.
 2. Mae’n rhaid i unrhyw gleientiaid a gefnogir gan gorff cyllido gydymffurfio gyda’n polisi canslo a bydd methiant i wneud hynny yn arwain at i’r cleient gael anfoneb am gostau llawn y cwrs.

Caiff pob taliad i’w gwneud gan y Cleient dan y Contract eu gwneud yn llawn heb unrhyw osod yn erbyn, cyfyngiad neu amod a heb unrhyw ddidyniad ar gyfer neu oherwydd unrhyw wrthhawliad.

Diffyg Talu: Polisi Engage Training yw cyfeirio ffioedd gorddyledus i asiantaeth casglu dyledion. Caiff unrhyw gostau a wneir gan yr asiantaeth casglu wedyn eu hychwanegu at y balans sy’n ddyledus gan y cwsmer/noddwr.

Polisi Ad-daliadau (ac eithrio archebion ar-lein)

Ffioedd cwrs

Bydd y Cwmni yn rhoi ad-daliad llawn o ffi cwrs ar gais, dim ond os:

 1. Caiff y cwrs ei ganslo gan y Cwmni

Ni roddir ad-daliadau mewn unrhyw amgylchiadau arall fel arfer.

Gellir gofyn am ernes heb fod yn daladwy heb fod yn fwy na 50% o gyfanswm costau’r cwrs adeg archebu er mwyn sicrhau lle i’r Cleient ar gwrs.

Os bydd y Cleient yn canslo mae’r costau dilynol yn weithredol:

– 10 diwrnod gwaith neu lai – 100% o gyfanswm ffi y cwrs

Llogi Cyfleusterau

Dim ond yn yr amgylchiadau dilynol y bydd y Cwmni yn rhoi ad-daliad llawn ar gyfer ffi llogi cyfleusterau:

 1. Y caiff y llogi ei ganslo gan y Cwmni.
 2. Y caiff dyddiad ac amser llogi ei newid gan y Cwmni.

Cyflenwi

Bydd y Cwmni yn defnyddio ei ymdrechion rhesymol i gydymffurfio gydag unrhyw ddyddiad(au) ar gyfer cwblhau’r Gwasanaethau AR YR AMOD NA fydd unrhyw ddyddiad(au) o’r fath yn rhwymo. Ni fydd methiant i gydymffurfio gyda dyddiad(au) o’r fath yn cyfrif fel toriad contract ac (ar gyfer osgoi amheuaeth)  ni fydd gan y Cyngor ychwaith unrhyw atebolrwydd i‘r Cleient am golled uniongyrchol, anuniongyrchol neu ganlyniadol (gyda phob un o’r tri term yn cynnwys, heb gyfyngiad, colled economaidd bur, colli elw, colli busnes, lleihau ewyllys da a cholled debyg) sut bynnag y caiff ei achosi (yn cynnwys fel canlyniad i esgeulustod) gan unrhyw oedi neu fethiant mewn perfformiad heblaw fel y nodir yn yr amod hon ac ni fydd oedi mewn unrhyw achos yn sail dros wrthod y Gwasanaethau neu fel arall ddiddymu’r contract.

Yn amodol ar gymal 5.1 os oes angen perfformiad cyflymach o’r Gwasanaethau gan y Cleient, gellir codi tâl ar y Cleient yn ychwanegol am unrhyw gostau ychwanegol yr aiff y Cwmni iddynt.

Gwarantau ac Atebolrwydd

 1. Pe byddai unrhyw doriad o atebolrwydd penodol y Cwmni dan y Telerau ac Amodau hyn caiff remedïau i’r Cleient eu cyfyngu i iawndal, na fydd mewn unrhyw achos yn fwy na’r ffioedd a’r treuliau a dalwyd gan y Cleient ar gyfer y Gwasanaethau.
 2. Ni fydd y Cwmni dan unrhyw atebolrwydd i’r Cleient am unrhyw dorri neu honiad o dorri unrhyw batentau, dyluniadau cofrestredig, hawlfraint ac unrhyw hawliau eiddo deallusol eraill sy’n berchen neu a gaiff eu rheoli gan drydydd parti yn deillio allan o neu mewn cysylltiad gyda’r Gwasanaethau neu weithgynhyrchu, gwerthu a defnyddio unrhyw brototeip neu unrhyw Nwyddau a gyflenwyd yn gysylltiedig â chyflawni’r Gwasanaethau.
 • Nid yw’r Cwmni yn eithrio ei atebolrwydd (os oes atebolrwydd) i’r Cleient:

am dorri atebolrwydd y Cwmni yn deillio dan adran 12 Deddf Gwerthu Nwyddau 1979 neu adran 2 Deddf Gwerthu a Chyflenwi Nwyddau a Gwasanaethau 1982;

am anaf personol neu farwolaeth fel canlyniad i esgeulustod y Cwmni; dan adran 2(3) Deddf Diogelu Defnyddwyr 1987;

am unrhyw fater y byddai’n anghyfreithlon i’r Cwmni eithrio (neu geisio eithrio) ei atebolrwydd; neu

am dwyll.

Bydd y Cwmni yn atebol i’r Cleient am ddifrod i eiddo os cafodd difrod o’r fath ei achosi’n uniongyrchol gan esgeulustod y Cwmni neu unrhyw berson y maent yn gyfrifol am eu gweithredoedd heblaw y caiff ei atebolrwydd dan y cymal hwn ei gyfyngu i’r isaf o gostau uniongyrchol amnewid neu atgyfeirio’r eiddo a ddifrodwyd hyd at y swm o £500,000 fesul digwyddiad neu gyfres o ddigwyddiadau yn deillio o’r un digwyddiad.

Cytunir drwy hyn gan y Cleient na fydd y Cwmni mewn unrhyw amgylchiadau yn atebol i’r Cleient am golled uniongyrchol, anuniongyrchol neu ganlyniadol (pob un o’r tri term yn cynnwys, heb gyfyngiad, golled economaidd pur, colli elw, colli busnes, lleihau ewyllys da a cholled debyg) sut bynnag y cânt eu hachosi (yn cynnwys fel canlyniad i esgeulustod) gan unrhyw ohiriad neu fethiant mewn perfformiad heblaw fel y nodir yng nghymal 6 ac yng nghymal 5.1.

Heblaw fel y nodir yng nghymalau 5.1 a 6.1-6.5, mae’r Cyngor drwy hyn yn eithrio i’r graddau llawnaf a ganiateir yn y gyfraith, bob amod, gwarant ac amodau, penodol (heblaw’r rhai a nodir yn y Contract) neu oblygedig, statudol, arferol neu fel arall a fyddai, heblaw am eithriad o’r fath, yn bodoli o blaid  y Cleient.

Rhwymedigaeth y Cleient

 1. Mae’r Cleient yn cytuno i roi’r fath wybodaeth cyngor a chymorth yn ymwneud â’r Gwasanaethau ag y gall y Cwmni yn rhesymol fod eu hangen mewn amser digonol i alluogi’r Cwmni i gyflawni’r Gwasanaethau yn unol â’r Dyfynbris neu’r Llawlyfr Cyrsiau Agored.
 2. Bydd y Cleient yn gyfrifol i’r Cwmni am sicrhau cywirdeb unrhyw wybodaeth a gyflwynir gan y Cleient.
 3. Bydd y Cleient yn indemnio’r Cwmni rhag pob colled, iawndal, costau a threuliau a ddyfarnwyd yn erbyn neu yr eir iddynt gan y Cwmni i setlo unrhyw hawliad am dorri unrhyw batent, hawlfraint, dylunio, nod masnach neu hawliau eiddo diwydiannol neu ddeallusol arall unrhyw berson arall sy’n ganlyniad defnydd y Cwmni o wybodaeth y Cleient.
 4. Bydd y Cleient yn indemnio’r Cwmni rhag pob hawliad, gweithred, colled, iawndal, costau a threuliau yr aiff y Cwmni iddynt yn deillio o neu oherwydd esgelustod y Cleient ei weision neu ei asiantau.
 5. Caiff unrhyw eiddo a gyflenwir i’r Cwmni gan neu ar ran y Cleient eu cadw a gweithir arnynt gan y Cwmni ar risg y Cleient. Ni fydd y Cwmni yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod i unrhyw eiddo o’r fath.
 6. Bydd y Cyngor yn cydymffurfio gyda phob deddfwriaeth a rheoliadau Iechyd a Diogelwch perthnasol yng nghyswllt unrhyw gyflogai o’r Cwmni neu berson hunangyflogedig a logir gan y Cwmni i ddarparu’r Gwasanaethau tra bod person o’r fath yn gweithio ar safle’r Cleient a bydd y Cleient yn rhoi’r wybodaeth angenrheidiol i’r Cwmni i alluogi’r Cwmni i gydymffurfio gyda phob deddfwriaeth a rheoliad Iechyd a Diogelwch perthnasol yng nghyswllt y person dan sylw.

Meddalwedd Gyfrifiadurol

Os oes angen i’r Cwmni fel rhan o’i wasanaethau i ddatblygu rhaglen meddalwedd gyfrifiadurol ac unrhyw lyfrynnau a dogfennau cyfrifiadurol eraill ar gyfer y cleient bydd y Cwmni yn ymrwymo i drwydded cytundeb gyda’r Cleient ar gyfer defnydd y fath raglen gyfrifiadurol a dogfennau cyfrifiadurol a phe byddai telerau ac amodau trwydded o’r fath yn gwrthdaro gyda’r amodau hyn bydd telerau trwydded o’r fath, i raddau’r gwrthdaro, yn drech.

Hawliau Eiddo Deallusol

 1. Bydd hawlfraint yr holl ddarluniau, dyluniadau, deunyddiau cwrs, dyfynbrisiau, adroddiadau a deunydd arall wedi’i recordio p’un ai a wnaed mewn cysylltiad â’r Dyfynbris, y Llyfryn Cyrsiau Agored a/neu y Gwasanaethau neu fel arall yn parhau wedi ei urddo yn y Cwmni bob amser.
 2. Ni chaniateir atgynhyrchu neu drosglwyddo mewn unrhyw ffordd unrhyw ran o unrhyw ddeunyddiau cwrs, adroddiadau ymgynghoriaeth, systemau rheoli nac unrhyw ddeunyddiau eraill a ddarparwyd na’u cadw mewn unrhyw system adalw o unrhyw fath heb ganiatâd ymlaen llaw, heblaw y gellir ei ganiatáu gan y gyfraith.
 3. Os na chytunir fel arall mewn ysgrifen, caiff perchnogaeth pob dyfeisiad darganfyddiad a gwelliannau iddynt sy’n deillio mewn cysylltiad gyda’r Dyfynbris a/neu’r Gwasanaethau ei urddo yn y Cwmni cyn belled â bod y Cwmni yn rhoi trwydded anecsliwsif rhydd o freindal i’r Cleient i ddefnyddio’r fath ddyfeisiadau darganfyddiadau a gwelliannau.

Cyfrinachedd

 1. Bernir y cafodd pob darluniad a gwybodaeth dechnegol a gyflenwir gan y Cleient i’r Cwmni a’r holl wybodaeth a gyflenwir gan y Cwmni i’r Cleient eu cyflwyno yn gyfrinachol ar gyfer y diben a awdurdodwyd gan y Dyfynbris neu gydnabyddiaeth o archeb a dim arall. Bydd y sawl sy’n derbyn yn cymryd pob gofal rhesymol i atal cyfathrebu unrhyw wybodaeth o’r fath i unrhyw rai o‘i gyflogeion neu i unrhyw drydydd parti heblaw ag y gall fod ei angen er mwyn cyflawni diben y dyfynbris. Os oes angen datgelu i gyflogai neu drydydd parti ar gyfer dibenion o’r fath yna bydd yn ofynnol i gyflogai neu drydydd parti o’r fath arsylwi’r un rwymedigaeth ar gyfrinachedd â’r sawl a’i derbyniodd.
 2. Ni fydd naill ai’r Cwmni na’r Cleient yn defnyddio enw’r llall mewn unrhyw ddeunydd cyhoeddusrwydd nac yn cyhoeddi unrhyw beth yn ymwneud â’r gwaith a gaiff ei wneud yn gysylltiedig â pherfformiad y Gwasanaethau heb ganiatâd ysgrifenedig y llall (ni ddylai caniatâd o’r fath gael ei atal yn afresymol).
 3. Ni fydd rhwymedigaethau cyfrinachedd a pheidio cyhoeddi a gynhwysir yng nghymalau 11.1 a 11.2 yn weithredol i unrhyw wybodaeth:-

sydd yn neu ac neu a aeth i’r parth cyhoeddus heblaw oherwydd gweithred neu ddiffyg gweithred y derbynnydd;

yn hysbys i’r derbynnydd adeg y datgeliad ar yr amod bod y derbynnydd yn rhoi tystiolaeth foddhaol i’r llall o hynny o fewn 14 diwrnod o ddatgeliad o’r fath;

angen cael ei datgelu gan dderbynnydd gan lys o awdurdodaeth cymwys.

Terfynu

 1. Gall y Cwmni drwy hysbysiad ysgrifenedig derfynu’r Contract ar unwaith os yw’r Cleient mewn toriad sylweddol o’r Contract neu’n mynd i ansolfedd, methdaliad, unrhyw drefniant gyda’i gredydwyr neu unrhyw drefniant neu sefyllfa arall sydd ag effaith debyg. Mae methiant i dalu unrhyw symiau sy’n ddyledus yn unol â chymal 4.2 yn doriad sylweddol o delerau’r Contract ac ni ellir cael remedi iddo.
 2. Mae terfynu’r Contract sut bynnag y mae’n digwydd heb ragfarn i hawliau, dyletswyddau ac atebolrwydd naill ai’r Cleient neu’r Cwmni a gronnwyd cyn y terfynu. Mae’r amodau sydd yn benodol neu yn oblygiedig yn dod i rym ar ôl terfynu yn parhau i fod mewn grym serch y terfynu.

Cyfamodau Cyfyngol

Mae’r Cleient yn cytuno na fydd yn ystod y Cyfnod Perthnasol heb ganiatâd ysgrifenedig blaenorol y Cwmni p’un ai’n uniongyrchol neu anuniongyrchol, a ph’un a wneir ar ben ei hun neu mewn cysylltiad gyda, neu ar ran unrhyw berson arall a ph’un ai fel pennaeth, cyfranddeiliad, cyfarwyddwr, cyflogai, asiant, ymgynghorydd, partner neu fel arall yn gofyn am, cymell neu ddenu ymaith o’r Cwmni neu gyflogi, llogi neu benodi mewn unrhyw ffordd achosi i gael ei gyflogi, llogi neu benodi Person Critigol p’un ai a fyddai person o’r fath yn cyflawni unrhyw doriad o’i gontract cyflogaeth neu ymgysylltu drwy adael gwasanaeth y Cwmni neu beidio.

Ar gyfer dibenion Cymal 12.1 uchod:

Mae “Person Critigol” yn golygu unrhyw berson sy’n gyflogai, asiant, cyfarwyddwr, ymgynghorydd neu gontractwr annibynnol a gaiff ei gyflogi, penodi neu llogi gan y Cwmni ar unrhyw amser o fewn y Cyfnod Perthnasol sy’n cyflenwi i’r Cleient unrhyw hyfforddiant iechyd, diogelwch ac amgylcheddol neu’n darparu gwasanaethau ymgynghorol neu unrhyw berson arall o’r fath, sy’n gyflogai, asiant, cyfarwyddwr, ymgynghorydd neu gontractwr annibynnol, sydd drwy rinwedd eu gwybodaeth, hynafedd a/neu arbenigedd yn debygol o fedru cynorthwyo neu fod o fudd i fusnes y Cleient er anfantais y Cwmni. Mae “Cyfnod Perthnasol” yn golygu cyfnod yn ystod y Cytundeb hwn ac am y cyfnod o 6 mis yn union ar ôl terfynu’r Cytundeb hwn am ba bynnag reswm.

Pe byddai’r Cleient yn cyflogi, penodi neu mewn unrhyw ffordd yn achosi i gael ei gyflogi, llogi neu benodi Person Critigol yn ystod y Cyfnod Perthnasol, bydd y Cleient yn talu i’r Cwmni ffi o £35,000 drwy iawndal penodedig i wneud iawn am golledion y Cwmni y mae’n eu defnyddio fel canlyniad o fewn 30 diwrnod o gyflogaeth, llogi neu apwyntiadau o’r fath.

Force Majeure

Ni fydd y Cwmni yn atebol i’r Cleient am unrhyw golled neu ddifrod a ddioddefir gan y Cleient neu y bernir ei fod yn groes i’r Contract oherwydd unrhyw ohiriad wrth gyflawni, neu fethiant i gyflawni, unrhyw rai o rwymedigaethau’r Cyngor yng nghyswllt y Gwasanaethau i gael eu cyflenwi neu’r nwyddau i gael eu cyflenwi, os oedd methiant oherwydd unrhyw achos tu hwnt i reolaeth resymol y Cyngor yn cynnwys heb ragfarn i’r Weithred Duw flaenorol, ffrwydrad, llifogydd, tymestl, difrod, gwrthryfel, gweithred o derfysgaeth, ymyriad neu gaffaeliadau sifil, gweithredodd, cyfyngiadau, rheoliadau, is-gyfreithiau, gwaharddiadau neu fesurau o unrhyw fath ar ran unrhyw lywodraeth, awdurdod seneddol neu leol, rheoliadau neu embargos mewnforio neu allforio. streicio, cloi allan neu weithredu diwydiannol neu anghydfod masnach arall (p’un ai’n cynnwys cyflogeion y Cwmni neu drydydd parti), anawsterau mewn cael deunyddiau craidd, llafur, tanwydd, rhannau neu beirianwaith, a methiant pŵer neu beiriannau yn torri.

Cyffredinol

Mae pob hawl neu rwymedi y Cwmni dan y Contract heb ragfarn i unrhyw hawl neu rwymedi arall y Cwmni p’un ai dan y Contract hwn ai peidio.

Os yw unrhyw lys, tribiwnlys, corff gweinyddol neu awdurdod arall o awdurdodaeth cymwys yn canfod fod unrhyw gyflwr neu ran o’r Contract yn anghyfreithlon, annilys neu’n anorfodadwy yna caiff y ddarpariaeth honno, i’r graddau sydd ei angen, ei dorri o’r Contract a bydd yn aneffeithlon, heb, cyn belled ag sy’n bosibl, addasu unrhyw ddarpariaeth arall neu ran o’r Contract ac ni fydd hyn yn effeithio ar unrhyw ddarpariaethau eraill yn y Contract a fydd yn parhau mewn llawn rym ac effaith.

Ni fydd unrhyw fethiant neu oedi gan y Cwmni i weithredu unrhyw hawl, pŵer neu remedi yn gweithredu fel ildiad ohono, ac ni fydd unrhyw ymarfer rhannol yn atal unrhyw ymarfer pellach o’r un fath, neu unrhyw hawl, grym neu remedi arall.

Gall y Cwmni aseinio, ddirprwyo, trwyddedu, cadw ar goel neu is-gontractio y cyfan neu unrhyw ran o’i hawliau neu rwymedigaethau dan y Contract.

Mae’r Contract yn bersonol i’r Cleient na all aseinio, dirprwyo, trwyddedu, cadw ar goel neu is-gontractio y cyfan neu unrhyw un o’i hawliau neu rwymedigaethau dan y Contract heb ganiatâd ysgrifenedig blaenorol y Cwmni.

Nid yw’r partïon i’r Contract hwn yn golygu y bydd unrhyw un o’i delerau yn orfodadwy drwy rinwedd Deddf Contractau Hawliau Trydydd Partïon 1999 gan unrhyw berson nad yw’n barti iddo.

Y Gyfraith

Caiff yr amodau hyn ynghyd â Dyfynbris a ffurflenni safonol y Cwmni eu llywodraethu a’u dehongli yn unol â Chyfreithiau Lloegr a Chymru.

Cyfathrebu

Caiff pob cyfathrebiad i’r Cwmni eu cyfeirio at Engage Training (Engage Business Wales) yng nghyfeiriad y Cwmni a nodir yn y Dyfynbris.

Caiff pob cyfathrebiad at y Cleient eu hanfon at y cyfeiriad sy’n ymddangos yn y Dyfynbris neu ar y ffurflen archebu os na chafodd y Cwmni ei hysbysu am ryw gyfeiriad arall.

Amrywio Amodau Contract a Dyfynbris

Ni fydd unrhyw amrywiad i’r Dyfynbris neu Delerau ac Amodau y Contract ac unrhyw sylwadau am y Gwasanaethau unrhyw effaith os na chytunwyd arnynt yn benodol mewn ysgrifen (ar bapur pennawd y Cwmni) a’u llofnodi gan gyfarwyddwr y Cwmni.

Cytundeb Cyflawn a’r Cleient.

Bydd yr amodau hyn ynghyd â’r Dyfynbris ar ffurflen archebu safonol y Cwmni yn ffurfio’r cytundeb cyflawn rhwng y Cwmni a’r Cleient.

Bydd yr amodau hyn yn disodli ac yn drech na’r telerau ac amodau y mae’r Cleient yn ceisio eu gosod ar yr amod na fydd hyn yn eithrio unrhyw atebolrwydd a fyddai gan y Cwmni fel arall i’r Cleient yng nghyswllt unrhyw ddatganiadau a wneir yn dwyllodrus  i’r Cwmni cyn dyddiad y Dyfynbris hwn.

Modd
Y cyfan
Rhan amser
Llawn amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Ymadawyr Ysgol
Prentisiaethau
Astudio Rhan-Amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn