Partneriaeth Ymgysylltu Dinesig De Cymru i feithrin cysylltiadau cryfach rhwng addysg a’r gymuned

Yn gynharach yr wythnos hon, ymunodd Coleg Penybont â phartneriaid addysg bellach ac uwch eraill i gryfhau’r berthynas rhwng darparwyr addysg a’r gymuned.

Gyda chefnogaeth Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles AS, mae’r Bartneriaeth Ymgysylltu Dinesig De Cymru (SWCEP) newydd yn bartneriaeth rhwng 10 sefydliad addysgol sy’n gweithredu o fewn Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Gyda’r nod cyffredin o bennu Agenda Cenhadaeth Ddinesig a rennir, bydd y bartneriaeth strategol yn gwella’r cysylltiadau rhwng y sectorau addysg bellach ac addysg uwch, tra’n darparu dull mwy cydweithredol ar gyfer ymgysylltu dinesig yn y rhanbarth – dull a fydd yn ymateb i anghenion lleol a rhanbarthol a nodwyd.

Ynghyd â Choleg Penybont, y sefydliadau yn y bartneriaeth yw Prifysgol De Cymru, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, y Brifysgol Agored, Coleg Caerdydd a’r Fro, Y Coleg Merthyr Tudful, Coleg Gwent, a Choleg y Cymoedd.

Dywedodd Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg:

“Mae gan ein colegau a’n prifysgolion rôl hollbwysig i’w chwarae wrth gefnogi llwybrau allan o dlodi, gweithio mewn partneriaeth â phobl a chymunedau, a chynnig cyfleoedd i unigolion o gefndiroedd amrywiol ddod at ei gilydd. Pleser yw clywed am y sgyrsiau y mae’r sefydliadau wedi bod yn eu cael gyda sefydliadau cymunedol ynghylch sut y gallant helpu i fynd i’r afael ag anghydraddoldebau yn y rhanbarth drwy weithio gyda nhw.

“Bydd y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil yn sbarduno dull mwy strategol at ymgysylltu dinesig ar draws pob rhan o addysg a hyfforddiant ôl-16, gan annog sefydliadau i ymestyn y tu hwnt i’r campws a helpu i hyrwyddo llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol y cymunedau y maent yn eu gwasanaethu. Mae’r cytundeb yma rhwng sefydliadau yn darparu cyfle gwirioneddol i symud y gwaith yma ymlaen mewn ffordd gadarnhaol iawn.”

I gadarnhau’r cyd-ymrwymiad hwn i Genhadaeth Ddinesig yn y rhanbarth, yn ystod y lansiad ym Mhrifysgol De Cymru fe lofnodwyd Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth (MoU) gan gynrychiolwyr o bob un o bartneriaid SWCEP, gan gynnwys Joe Baldwin, Dirprwy Bennaeth ar gyfer Taith y Dysgwyr, Systemau ac Arfer Cynhwysol yng Ngholeg Penybont.

“Mae’r Bartneriaeth Ymgysylltu Dinesig De Cymru newydd-anedig yn cynrychioli ymrwymiad pwysig, gan ailddatgan y rôl rydyn ni’n ei chwarae fel coleg, fel rhan o’n cymuned. Rydym wedi ymrwymo i greu a hwyluso cyfleoedd i bawb ddysgu sgiliau newydd, caffael gwybodaeth, datblygu eu hyder a byw bywydau hapus. Rydyn ni am gyfarparu a chysylltu pobl, gan eu galluogi i gyfrannu mewn cymdeithas y gallant ffynnu ynddi.”

Joe Baldwin, Dirprwy Bennaeth ar gyfer Taith y Dysgwyr, Systemau ac Arfer Cynhwysol

Dywedodd Jacob Ellis, Arweinydd Ysgogi Newid ar gyfer Materion Cyhoeddus a Rhyngwladol yn Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru:

“Mae datblygiad Partneriaeth Ymgysylltu Dinesig De Cymru yn dangos cydnabyddiaeth o bwysigrwydd cydweithrediad y sectorau Addysg Uwch ac Addysg Bellach i gwrdd â heriau cymunedau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

“Wrth weithio ar y cyd, trwy lens nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, bydd y bartneriaeth mewn lle hanfodol a strategol i wrando ar gymunedau ac ymateb i heriau allweddol.”

Modd
Y cyfan
Rhan amser
Llawn amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Ymadawyr Ysgol
Prentisiaethau
Astudio Rhan-Amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn