Gwnewch eich marc

Mae bod yn bresennol yn eich gwersi yn hanfodol i chi lwyddo yn eich astudiaethau, er ein bod yn deall weithiau na ellir osgoi bod yn absennol.

Mae llawer o fanteision i fynychu’r Coleg a fydd yn eich paratoi’n dda ar gyfer y dyfodol. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Ennill graddau da a chwblhau eich cwrs
 • Cyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol pellach a chyngor gyrfaoedd
 • Gwneud ffrindiau am oes
 • Datblygu sgiliau cymdeithasol a theimlo’n rhan o gymuned
 • Datblygu sgiliau craidd y mae cyflogwyr yn galw amdanynt
 • Cymryd rhan mewn gweithgareddau cyfoethogi difyr ar y campws

Rydyn ni am i chi fod y cyfan y gallwch fod, yn y Coleg a thu hwnt. Rydyn ni wedi buddsoddi yn eich dyfodol ac, yn gyfnewid am hynny, gofynnwn i chi gydymffurfio â’n Cod Dinasyddiaeth, lle mae “Bod yn Barod” yn un rhan ohono. Mae hyn yn golygu paratoi ar gyfer gwersi a’u mynychu nhw.

Sut mae rhoi gwybod am absenoldeb?

Os ydych chi’n teimlo’n sâl neu’n methu â dod i’r Coleg, anfonwch e-bost at absence@bridgend.ac.uk  neu ffoniwch 01656 302 302 cyn dechrau’r diwrnod coleg, gan ddarparu’r wybodaeth ganlynol:

 • Eich enw
 • Rhif myfyriwr
 • Rheswm am yr absenoldeb
 • Pryd rydych chi’n disgwyl bod nôl yn y Coleg

Mae angen rhoi gwybod am absenoldebau o fewn 2 diwrnod gwaith.

Fydda i’n dal i dderbyn fy nghyllid os ydw i’n colli gwersi?

Mae presenoldeb da yn orfodol i bob myfyriwr sy’n derbyn cyllid gan y llywodraeth i fynychu’r coleg (e.e. Lwfans Cynhaliaeth Addysg, Grant Dysgu Llywodraeth Cymru, ac ati). Bydd absenoldebau rheolaidd yn arwain at atal eich taliadau nes bydd presenoldeb yn gwella.

Bydd taliadau yn parhau ar gyfer:

 • Salwch – hyd at 1 wythnos cyn belled â’ch bod wedi rhoi gwybod i Wasanaethau Myfyrwyr. Ar ôl 1 wythnos, bydd angen nodyn gan eich meddyg. Ar ôl 2 wythnos, bydd eich absenoldeb yn cael ei ystyried yn salwch hirdymor ac ni fydd taliadau pellach yn cael eu gwneud.
 • Apwyntiadau meddygol – mae angen dangos cardiau apwyntiad i Wasanaethau Myfyrwyr.
 • Apwyntiadau eraill megis profion gyrru, cyfweliadau prifysgol – rhaid dangos tystiolaeth i Wasanaethau Myfyrwyr.
 • Angladd – caniateir i chi fod yn absennol ar ddiwrnod yr angladd ar gyfer aelodau agos o’r teulu.

Ni fydd taliadau’n cael eu gwneud mewn achosion o wyliau, absenoldebau heb eu hadrodd, neu absenoldebau salwch niferus (mwy na 3 achos o salwch mewn tymor).

Beth ddylwn i ei wneud os nad ydw i’n mwynhau fy nghwrs?

Mae’r Coleg yn lle gwych i benderfynu ar eich camau nesaf. Os nad ydych yn siŵr ai’r cwrs rydych chi arno yw’r un i chi, mae ein Tîm Gwasanaethau Myfyrwyr wrth law i drafod yr opsiynau sydd ar gael i chi. Cysylltwch â nhw drwy e-bostio hello@bridgend.ac.uk

Rwy’n ei chael hi’n anodd ar fy nghwrs. Beth ddylwn i ei wneud?

Os ydych chi’n cael trafferth gydag anhawster neu lwyth gwaith eich cwrs, peidiwch â dioddef yn dawel. Rydym yn argymell eich bod yn siarad â’ch tiwtor yn y lle cyntaf i weld sut y gallant eich helpu. Yna byddant yn gallu trefnu cymorth pellach os oes angen.

Mae cyfrifoldebau gofalwr gen i gartref. Sut ydw i’n rhoi gwybod i’r Coleg?

Mae gan nifer o’n myfyrwyr gyfrifoldebau gofalu y tu allan i’r Coleg ac rydym yn cynnig pecyn cymorth i helpu, gan gynnwys caniatâd i ddechrau gwersi’n hwyr a gorffen yn gynnar os oes angen. I roi gwybod i’r Coleg am eich sefyllfa ac i ddysgu sut y gallwn helpu, cysylltwch â lles@bridgend.ac.uk.

Rwy’n cael trafferth gyda chludiant/cyllid. Gyda phwy alla i siarad?

Mae ein Tîm Gwasanaethau Myfyrwyr ymroddedig ar gael i helpu myfyrwyr gydag ystod eang o ymholiadau, gan gynnwys opsiynau cludiant a chyngor ariannol. I sgwrsio ag aelod o’r tîm am eich opsiynau, e-bostiwch hello@bridgend.ac.uk neu ewch i Wasanaethau Myfyrwyr ar gampysau Pen-y-bont a Phencoed.

Rydw i wedi bod yn destun ymddygiad gwrthgymdeithasol. Allwch chi helpu?

Os ydych wedi bod yn profi unrhyw fath o ymddygiad gwrthgymdeithasol, ar neu oddi ar y campws, mae ein Swyddogion Diogelu ar gael i’ch cefnogi. Anfonwch e-bost at lles@bridgend.ac.uk neu ewch i un o’r sesiynau galw heibio ar gampysau Pen-y-bont a Phencoed.

Rwy’n cael trafferth gyda fy iechyd meddwl. Pa gymorth sydd ar gael?

Os ydych yn cael trafferth gyda’ch iechyd meddwl a’ch bod yn credu bod hyn yn effeithio ar eich perfformiad yn y Coleg, cysylltwch â’r tîm Lles Myfyrwyr drwy e-bostio lles@bridgend.ac.uk, a fydd wrth law i’ch helpu ac i drafod y cymorth sydd ar gael i chi.

Modd
Y cyfan
Rhan amser
Llawn amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Ymadawyr Ysgol
Prentisiaethau
Astudio Rhan-Amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn