Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (WGLG)

 • DD slash MM slash YYYY

 • Cytundeb Myfyriwr


  Darllenwch y cytundeb hwn yn ofalus
  Dim ond os yw’ch coleg wedi cadarnhau eich bod wedi llofnodi a dyddio’r cytundeb grant dysgu hwn y gallwn symud ymlaen â’ch cais am Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach (GDLlC AB).
  • Cadarnhaf fod y wybodaeth a gyflwynais yn flaenorol yn dal yn gywir a fy mod wedi rhoi gwybod am unrhyw newidiadau iddi yn unol â thelerau fy nghais gwreiddiol.
  • Cadarnhaf nad wyf wedi bod yn derbyn unrhyw gyllid arall gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y lefel hon o astudio neu gwrs. Sylwch, nid yw hyn yn berthnasol os ydych wedi derbyn Lwfans Cynhaliaeth Addysg yn flaenorol.
  • Rwy’n deall y bydd unrhyw ymgais i gael GLlC AB yn anonest yn cael ei drin fel twyll ac y gallai arwain at achos troseddol a/neu sifil yn fy erbyn.
  • Rwy’n deall y gallai’r wybodaeth yr wyf wedi’i darparu, fel rhan o GDLlC AB, gael ei hadolygu fel rhan o wiriad sampl.
  • Rwy’n cadarnhau, os byddaf yn tynnu’n ôl o’m cwrs, y byddaf yn ad-dalu’r cyfan neu ran o fy lwfans GLlC AB am y flwyddyn gyfan neu ran o’r flwyddyn.
 • Pa iaith hoffech i ni ei defnyddio pan fyddwn yn cyfathrebu â chi?
 • Ydych chi’n rhoi caniatâd i’ch ysgol neu goleg rannu’ch gwybodaeth â’ch rhiant(rhieni)/gwarcheidwad(gwarcheidwaid) neu bartner?
 • Ydych chi’n ymwybodol ar hyn o bryd o unrhyw amgylchiadau esgusodol a allai effeithio ar eich presenoldeb (er enghraifft, rydych chi’n helpu i ddarparu gofal i aelod o’r teulu sy’n sâl neu’n anabl)?
  Dylech roi gwybod i’ch coleg os byddwch yn dod yn ymwybodol ar unrhyw adeg o amgylchiadau esgusodol a allai effeithio ar eich presenoldeb.
 • Meini Prawf Presenoldeb

  Deallaf fod fy nhaliad GDLlC tymhorol yn dibynnu ar:

  1. Bodloni meini prawf cymhwyster (hy symud ymlaen i gwrs lefel uwch, lleiafswm o 275 o oriau cyswllt dan arweiniad).
  2. Adrodd am bob absenoldeb trwy e-bostio absenoldeb@bridgend.ac.uk, llenwi’r ffurflen absenoldeb ar y wefan / mihub, neu ffonio 01656 302302.
  3. Presenoldeb ym mhob dosbarth (100%).
  4. Yn dilyn Côd Dinasyddiaeth Coleg Penybont.
  5. Symud ymlaen ar y cwrs h.y. cwblhau aseiniadau i derfynau amser ac ati.

  Gwneir taliadau am:

  1. Salwch – hyd at wythnos cyn belled â’ch bod yn hysbysu Gwasanaethau Myfyrwyr trwy e-bost, ffurflen absenoldeb neu ffôn. Ar ôl wythnos mae angen papur meddyg. Ar ôl 2 wythnos caiff eich absenoldeb ei drin fel un tymor hir ac ni fydd unrhyw daliadau pellach yn cael eu gwneud.
  2. Apwyntiadau meddygol – dylech ddangos cardiau apwyntiad i Wasanaethau Myfyrwyr.
  3. Apwyntiadau eraill megis Profion Gyrru, cyfweliadau Prifysgol – dylech ddangos tystiolaeth i Wasanaethau Myfyrwyr.
  4. Angladd – efallai y byddwch yn absennol am ddiwrnod yr angladd ar gyfer aelodau agos o’r teulu.

  Ni wneir taliadau am:

  1. Gwyliau.
  2. Absenoldeb heb ei adrodd.
  3. Patrwm presenoldeb – mwy na 3 achos o absenoldeb mewn tymor.
 • DD slash MM slash YYYY
Modd
Y cyfan
Rhan-amser
Llawn-amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
A Levels
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills & Partnerships
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Astudio Llawn-amser
Prentisiaethau
Astudio Rhan-amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn