Dathlu Diwrnod Interniaeth â Chymorth Cenedlaethol gydag Ysbyty Tywysoges Cymru

Mae DFN Project SEARCH yn dathlu ei ail Ddiwrnod Interniaeth â Chymorth Cenedlaethol blynyddol heddiw, 27 Mawrth, i godi ymwybyddiaeth o’r effaith gadarnhaol y mae interniaethau â chymorth yn ei chael ar unigolion, sefydliadau, a chymunedau yn gyffredinol.

Mae Coleg Penybont wedi bod yn gweithio ochr yn ochr â DFN Project SEARCH, Hft ac ELITE Supported Employment ers sawl blwyddyn ac mae wedi ymrwymo i ddarparu’r cyfleoedd gorau posibl i bob un o’i fyfyrwyr. Mae Ysbyty Tywysoges Cymru, sydd wedi’i leoli yng nghanol Pen-y-bont ar Ogwr ac sy’n cael ei reoli gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, yn un o ddau sefydliad cynnal y mae’r Coleg yn gweithio gyda nhw i weithredu’r rhaglen. Y llynedd, ymwelon ni â Phs Group yng Nghaerffili i ddathlu’r Diwrnod Interniaeth â Chymorth Cenedlaethol cyntaf.

Mae’r ddau sefydliad yn cyflogi wyth myfyriwr bob blwyddyn ac yn cynnig amrywiaeth o rolau a phrofiadau cyflogaeth i’w helpu i ddatblygu eu sgiliau a llywio eu llwybrau gyrfa yn y dyfodol.

“Roeddwn i eisiau cael swydd â thâl un diwrnod ond roeddwn i’n gwybod bod angen hyder ac ychydig o anogaeth arnaf. Felly, ar ôl rhywfaint o ysbrydoliaeth, penderfynais wneud cais am y cwrs DFN Project Search.

Hyd yn hyn mae wedi bod yn daith anhygoel wrth i mi dyfu fy hyder a dod i nabod y lle, nabod fy nghydweithwyr a gweithio mewn tîm – mae wedi bod yn dipyn o brofiad.”

Morgan Griffiths, Intern gyda DFN Project SEARCH

Mae’r rhaglen interniaeth yn cyd-fynd â’r flwyddyn academaidd. Yn Ysbyty Tywysoges Cymru, mae interniaid yn treulio tair wythnos i ddechrau yn gwneud gweithgareddau cynefino yn yr ystafell ddosbarth ac yn addasu i amgylchedd y cwmni sy’n eu cynnal cyn dechrau eu cylchdroadau cyntaf. Mae pob cylchdro yn lleoliad gwaith 10 wythnos wedi’i leoli mewn gwahanol ardaloedd ar draws yr ysbyty, o adrannau gweinyddol i wardiau.

Mae’r agwedd ddeinamig hon at leoliadau yn galluogi’r interniaid i elwa o ystod o brofiadau gwaith tra hefyd yn deall sut beth yw bod yn weithiwr cyflogedig. Cânt gyfle i ennill sgiliau gwaith wrth gynyddu eu hyder gyda’r nod, ar ôl cwblhau’r rhaglen, o fod yn barod i ddod o hyd i waith a byw bywydau annibynnol.

Ym mis Tachwedd 2023, cafodd Ysbyty Tywysoges Cymru ei gydnabod am ragoriaeth wrth i dros 70% o’i fyfyrwyr sicrhau cyflogaeth ar ôl cwblhau’r rhaglen interniaeth.

Mae’r rhaglen yn dilyn cwricwlwm cyflogadwyedd DFN Project SEARCH sy’n canolbwyntio ar ddarparu’r sgiliau trosglwyddadwy sydd eu hangen ar gyfer y gweithle a byw’n annibynnol. Mae gan interniaid y fantais o astudio’r sgiliau hyn yn eu cyd-destun, gan eu galluogi i’w cymhwyso yn y gweithle. Y meysydd allweddol i’w datblygu yw cyfathrebu, technoleg, sgiliau cymdeithasol, cadw swydd, ymgeisio am swyddi, iechyd a llesiant, a llythrennedd ariannol.

“O’m safbwynt i, mae nid yn unig o fudd i’r interniaid o ran cael profiad gwaith, ond mae hefyd yn helpu i newid canfyddiadau a syniadau a allai fod gan bobl am bobl sydd ag anghenion dysgu ychwanegol. Pan fyddwch chi’n treulio amser yn gweithio gyda rhywun sydd ag anghenion dysgu ychwanegol efallai y byddwch chi’n meddwl ‘maen nhw’n fwy galluog nag oeddwn i’n meddwl yn wreiddiol’, ac mae’n helpu’r sefydliad i feithrin cynhwysiant a deall weithiau bod yna lwybrau gwahanol i gyflawni’r un canlyniad.”

Zoë Shields, Tiwtor ac Asesydd yr Interniaeth â Chymorth yng Ngholeg Penybont

Elusen yw DFN Project SEARCH sy’n sy’n galluogi oedolion ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol, awtistiaeth neu’r ddau i dderbyn hyfforddiant a phrofiad gwaith ar y safle. Mae eu rhaglen un flwyddyn yn helpu pobl i ennill sgiliau gwerthfawr a gwella eu siawns o ddod o hyd i waith cyflogedig. Nod yr elusen yw cefnogi dros 10,000 o bobl i sicrhau gwaith cyflogedig erbyn 2030.

I weld sut y gall Coleg Penybont eich cefnogi chi a rhoi hwb i’ch gyrfa, gwelwch raglenni interniaeth â chymorth DFN Project SEARCH gydag Ysbyty Tywysoges Cymru a phs Group.

I ddysgu mwy am DFN Project SEARCH a sut y gallwch chi gymryd rhan, ewch i www.dfnprojectsearch.org

Modd
Y cyfan
Rhan-amser
Llawn-amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
A Levels
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Bevan College
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Employability
Engineering
English
Equine
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Literacy
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Numeracy
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills & Partnerships
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Welsh
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Astudio Llawn-amser
Prentisiaethau
Astudio Rhan-amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn