Cyhoeddi cynlluniau uchelgeisiol i ddatblygu campws newydd yng nghanol y dref

Mae Coleg Penybont wedi rhannu gwybodaeth yn ddiweddar am ei gynlluniau uchelgeisiol i adeiladu campws newydd yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’r cynllun yn cynnwys dymchwel safle’r orsaf heddlu bresennol yn Cheapside a fydd yn wag yn fuan, ynghyd â dymchwel hen faes parcio aml-lawr condemniedig nad yw’n weithredol mwyach.

Uchelgais y Coleg yw creu adeilad carbon sero, gyda chyfleusterau dysgu ac addysgu o safon yr unfed ganrif ar hugain ar gyfer addysg ôl-16 ym Mhen-y-bont, gyda buddion cymunedol yn cynnwys theatr 200 sedd, siop goffi a mannau cyfarfod hyblyg.

Mae’r cynlluniau trawsnewidiol hyn yn cynrychioli buddsoddiad o £50 miliwn mewn sgiliau a hyfforddiant pobl ifanc ym Mhen-y-bont a’r aelodau hynny o’r gymuned sydd angen cyfleoedd i ailhyfforddi ac ennill sgiliau cyflogadwyedd gwerthfawr. Bydd y buddsoddiad hefyd yn adfywio canol tref Pen-y-bont, gan wella parth y cyhoedd a lleihau ein heffaith amgylcheddol, gyda chynlluniau i gysylltu â system wres ardal newydd Pen-y-bont. Bydd y buddsoddiad hwn, a ariennir yn rhannol gan raglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy Llywodraeth Cymru, yn chwarae rhan allweddol yn y gwaith o adfywio canol tref Pen-y-bont, gan gefnogi busnesau lleol a hybu’r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus i gyrraedd y dref.

Dywedodd Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Penybont, Simon Pirotte OBE:

“Rwy’n hynod falch o’r siwrnai barhaus o lwyddiant y mae’r coleg wedi bod arni; mae’r cynlluniau hyn yn cynrychioli’r bwriad cryf sydd gennym, ynghyd â’n partneriaid allweddol, i adfywio canol tref Pen-y-bont ar Ogwr. Rydym yn angerddol ac yn ymroddedig i’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu ac mae’r prosiect hwn yn darparu cyfleoedd cyffrous ar gyfer addysg a dysgu gydol oes ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Mae ein cynllun strategol yn amlinellu ein huchelgais i ddarparu cyfleusterau o safon y 21ain ganrif i’n myfyrwyr, ein staff a’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu, ynghyd â gostyngiad parhaus yn ein hallyriadau carbon. Rwy’n hynod falch y bydd y cynlluniau hyn yn cyflawni’r ddau ymrwymiad yma.”

Modd
Y cyfan
Rhan amser
Llawn amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
NPTC
NPTC
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Veterinary Nursing
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Ymadawyr Ysgol
Prentisiaethau
Astudio Rhan-Amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn