Coleg Penybont yn arwyddo Siarter Rhianta Corfforaethol

Mae Coleg Penybont wedi arwyddo Siarter Rhianta Corfforaethol Llywodraeth Cymru. Mae’r Siarter yn ailddatgan ymrwymiad y Coleg i gefnogi plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal i gael yr un cyfleoedd mewn bywyd â phob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru.

Mae’r Siarter yn gytundeb ar gyfer sefydliadau’r sector cyhoeddus sy’n gweithio’n rheolaidd â phlant a phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal. Mae’n cynnwys cyfres o un ar ddeg o egwyddorion arweiniol sy’n sail i ymddygiadau ac ymrwymiadau allweddol sy’n helpu i hyrwyddo hawliau a diogelu pobl ifanc sydd â phrofiad o ofal.

Fel Coleg Addysg Bellach (AB) sy’n croesawu dros 7000 o fyfyrwyr drwy ein drysau bob blwyddyn, rydym yn cydnabod nad oes ‘un maint sy’n ffitio pawb’ o ran cymorth. Fodd bynnag, credwn y dylid trin pawb â charedigrwydd, parch ac urddas, ni waeth beth fo’u profiadau bywyd.

Llesiant myfyrwyr yw un o elfennau canolog ein darpariaeth addysgol. Er mwyn sicrhau bod myfyrwyr yn parhau i dderbyn y lefel o gymorth sydd ei hangen arnynt gennym ni, byddwn yn parhau i ymdrechu i wella ein harlwy i wneud i unigolion deimlo eu bod yn cael eu cefnogi, eu bod yn ddiogel ac, yn bwysicaf oll, yn cael eu clywed.

Fel rhan o’n hymrwymiad, byddwn yn chwilio am y wybodaeth a’r adnoddau sydd eu hangen ar bob myfyriwr ac yn ymdrechu i’w cyflwyno mewn modd y mae’r myfyrwyr yn eu deall. At hynny, byddwn yn parhau i sicrhau bod pob aelod o staff yn ymwybodol o’u cyfrifoldebau o ran rhianta corfforaethol a byddwn yn darparu hyfforddiant rheolaidd i godi ymwybyddiaeth.

Yn fwy na chadw plant yn ddiogel yn unig, y Siarter Rhianta Corfforaethol yw ein haddewid i weithredu er budd gorau ein myfyrwyr. Nid yn unig ydym yn cydnabod ein cyfrifoldeb i ofalu am y rheiny sydd wedi cael profiad o ofal, ond hefyd ein cyfrifoldeb i hybu gwellhad a gwytnwch ac i helpu i’w grymuso i wireddu eu llawn botensial mewn bywyd – i’w helpu i fod yn bopeth y gallant fod.

Fel partner ar Fwrdd Rhianta Corfforaethol Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ac fel Coleg, rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod yr holl fyfyrwyr yn ein gofal yn cael eu cefnogi i gyflawni cenhadaeth y Coleg, sef bod y cyfan y gallant fod.

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd sy’n ystyriol o drawma, lle mae pob myfyriwr yn teimlo ei fod yn perthyn a lle mae gofal a charedigrwydd yn treiddio trwy bopeth a wnawn. Mae’r Siarter Rhianta Corfforaethol yn darparu cyfres o egwyddorion arweiniol i’n cefnogi i gyflawni hyn yn llwyddiannus.

Joe Baldwin, Dirprwy Bennaeth yng Ngholeg Penybont
Modd
Y cyfan
Rhan-amser
Llawn-amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
A Levels
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills & Partnerships
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Astudio Llawn-amser
Prentisiaethau
Astudio Rhan-amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn