Cyngor i fyfyrwyr newydd

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at eich gweld yn ymuno â ni ac yn dod yn fyfyriwr Coleg Penybont. Fel rhan o hyn, bydd angen i chi fynychu cofrestru a sefydlu.

Isod mae rhai Cwestiynau Cyffredin defnyddiol ar gyfer myfyrwyr newydd. Rydym yma i’ch cefnogi, felly cysylltwch â ni os oes angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch am ddechrau eich astudiaethau.

Beth yw ymrestru?

Ymrestru yw’r broses ffurfiol o gofrestru ar gyfer eich cwrs, sy’n ofynnol er mwyn bod yn fyfyriwr swyddogol yng Ngholeg Penybont. Byddwch yn derbyn gwahoddiad gennym ganol Gorffennaf i ddod i’r coleg a chofrestru. Efallai y bydd rhai o fyfyrwyr presennol Coleg Penybont yn cael eu gwahodd i ymrestru’n rhithiol.

Bydd y broses yn cynnwys cwrdd â’n timau Sgiliau a Chwricwlwm i sicrhau eich bod yn ymrestru ar y cwrs cywir, ar sail ar eich cymwysterau. Bydd ein tîm ymrestru wedyn yn mynd â chi drwy’r broses gofrestru, lle bydd gofyn i chi dalu’r ffi gweinyddu £40 i ymrestru.

Efallai y bydd angen i chi dalu ffi deunyddiau hefyd, yn dibynnu ar y cwrs yr ydych yn ei astudio.

Os ydych wedi ennill TGAU neu gymwysterau eraill, dewch â thystiolaeth o’ch canlyniadau gyda chi ynghyd â phrawf o bwy ydych, megis pasbort. Yna byddwn yn rhoi cerdyn myfyriwr Coleg Penybont a laniard i chi.

Bydd cyfle hefyd i chi gael cyngor ac arweiniad ar bopeth, o gyllid myfyrwyr a chludiant i sut y gallwch gael profiad gwell fel myfyriwr.

Mae croeso i chi ddod â rhiant neu warcheidwad gyda chi. Fodd bynnag, ni fydd cludiant i ac o’r campws yn cael ei ddarparu.

Os ydych chi’n teimlo bod angen i chi gyrchu’r broses gofrestru mewn amgylchedd llai ysgogol, rhowch wybod i un o’n tîm pan fyddwch chi’n cyrraedd a gallwn eich cyfeirio at le arall.

Pryd mae ymrestru a diwrnod cyntaf y tymor?

Bydd ymrestru’n digwydd ddiwedd Awst/dechrau Medi. Dydd Llun 4 Medi fydd diwrnod cyntaf y tymor ar gyfer blwyddyn academaidd 2023-24.

Pa gymorth sydd ar gael adeg cofrestru i fyfyrwyr sydd ag anghenion dysgu ychwanegol?

Bydd staff o’n Tîm Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) ar gael i helpu gydag unrhyw ymholiadau sydd gennych am unrhyw ddarpariaeth ddysgu ychwanegol y gallai fod angen i chi ei chyrchu gyda ni. Os oes gennych chi ddogfennaeth i’w rhannu gyda ni a allai ein helpu i benderfynu a oes gennych chi angen dysgu ychwanegol ac nad ydych chi wedi darparu hyn eisoes, dewch â hon gyda chi a bydd rhywun o’r Tîm ADY yn gallu cymryd copi a’i ddychwelyd i chi ar y diwrnod.

Os oes angen unrhyw ddarpariaeth ychwanegol arnoch er mwyn cyrchu eich profiad cofrestru fel cymorth cyfathrebu BSL, cysylltwch â: aln@bridgend.ac.uk

A fyddaf yn cael fy nghynefino?

Bydd pob myfyriwr newydd yn ymgymryd â chyfnod ymgynefino yn y coleg, lle byddwn yn eich croesawu ac yn eich helpu i ymgartrefu ac i lywio bywyd yn y coleg er mwyn eich paratoi chi i lwyddo. Yn ystod wythnos gyntaf y tymor mae’r cyfnod ymgynefino fel arfer. Byddwn yn dangos i chi sut i gyrchu eich amserlen a’ch e-byst a sut i ddod o hyd i’ch mannau astudio, a bydd eich tiwtoriaid wrth law i’ch helpu.

Ar gyfer myfyrwyr ag anghenion dysgu ychwanegol sydd wedi bod yn cyrchu cymorth pontio ar lefel uwch, bydd eich cydlynydd pontio dynodedig hefyd ar gael fel wyneb cyfeillgar i’ch helpu i ymgartrefu ym mywyd coleg yn ystod gweithgareddau sefydlu.

Sut mae gwneud caid am gyllid myfyrwyr?

Gall ein tîm Gwasanaethau Myfyrwyr eich helpu gyda’ch ceisiadau cyllid myfyrwyr. Gallwch ddod o hyd i ni gyferbyn â’r siop goffi ar Gampws Pen-y-bont, i’r chwith o’r fynedfa yn y Prif Floc Addysgu ar Gampws Pencoed, ac yn y dderbynfa ar Gampws Heol y Frenhines.

Mae gennym bedwar campws ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, sef campysau Pencoed, Heol y Frenhines a Maesteg, sydd i gyd yn hygyrch ar drafnidiaeth gyho

Sut mae cyrraedd coleg?

Mae gennym bedwar campws ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, sef campysau Pencoed, Heol y Frenhines a Maesteg, sydd i gyd yn hygyrch ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Sylwer: nid yw’r coleg yn trefnu cludiant unigol ar gyfer dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol. Cysylltwch â’ch awdurdod lleol os teimlwch y gallech fod â hawl i gael eich ystyried ar gyfer cymorth parhaus gan eich gwasanaeth cludiant ysgol.

A fydd digwyddiadau i fyfyrwyr newydd?

Bydd! Y Croeso Mawr yw ein digwyddiad i’r glaswyr a gwahoddir ein holl fyfyrwyr, sy’n dychwelyd ac yn newydd, i ddod draw.

Cynhelir y digwyddiad ddydd Mercher 6 Medi:

  • Campws Penybont, 10yb i 12yp
  • Campws Pencoed, 1:30yp i 3:30y

Byddwch yn gallu cwrdd â myfyrwyr a staff o bob rhan o Goleg Penybont, cymryd rhan mewn llawer o weithgareddau hwyliog, codi nwyddau am ddim ac ennill rhai gwobrau!

Ble alla’ i brynu bwyd a diod?

Mae yna siop goffi a ffreutur ar gampysau Pen-y-bont, Heol y Frenhines a Phencoed, sy’n gwerthu amrywiaeth o fwydydd a diodydd poeth ac oer.

Mae siop fach ar Gampws Pen-y-bont hefyd, sy’n gwerthu diodydd, byrbyrdau a deunyddiau ysgrifennu.

Modd
Y cyfan
Rhan-amser
Llawn-amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
A Levels
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills & Partnerships
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Astudio Llawn-amser
Prentisiaethau
Astudio Rhan-amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn