Ysgoloriaethau

Rydym yn cydweithio gyda sefydliadau cenedlaethol i ddarparu cyfleoedd rhagorol a blaengar i ddatblygu eich astudiaethau a’ch llwybr gyrfa.

Gall myfyrwyr wneud cais am y llinynnau dilynol:

  • Adeiladu
  • Creadigol
  • STEM
  • Menywod i Arweinyddiaeth
  • Y Gymraeg
  • Menter a Dechrau Busnes

Mae ein rhaglen ysgoloriaethau ar gyfer blwyddyn academaidd 2022/23 wedi dod i ben erbyn hyn, ond bydd manylion pellach ar gael yn gynnar yn 2023.

Cwestiynau Cyffredin – ymgeiswyr

Faint o linynnau ysgoloriaeth y gallaf wneud cais amdanynt?

Dim ond ar gyfer un maes ysgoloriaeth y gall unigolion wneud cais amdanynt. Disgwylir fod ymgeiswyr ar gyfer y rhaglen yn ganlyniad diddordeb unigolyn mewn maes pwnc a llwybr gyrfa neilltuol.

Beth os wyf yn cael ysgoloriaeth ond yn penderfynu nad yw’r cwrs yn iawn i fi?

Rydym eisiau sicrhau eich bod yn derbyn cyngor ac arweiniad diduedd a gwych ar yrfaoedd i’ch helpu i wneud y dewisiadau gorau. Rydym eisiau i chi fod yn hapus a gwyddom y gall amgylchiadau newid weithiau neu efallai nad yw pethau fel y disgwyliem iddynt fod. Byddai’n llawer gwell gennym pe bai ysgolor yn newid cwrs nac aros yn anhapus ar eu cwrs presennol neu, hyd yn oed waeth, adael.

Os ydych yn ystyried am newid cwrs, bydd angen i chi siarad gyda’ch cyswllt ysgoloriaeth o fewn y coleg i wirio os y byddwch yn dal i fod yn gymwys i dderbyn yr ysgoloriaeth. Mae rhai o’r cyflogwyr sy’n noddi wedi gosod gofynion penodol yn gysylltiedig gyda’u nawdd i linyn ysgoloriaeth. Ni allwn gwarantu y gallwch cadw ysgoloriaeth a ddyfarnwyd i chi.

Sut y gellir defnyddio’r dyfarniad ariannol a phryd y byddaf yn ei dderbyn?

Cynlluniwyd y dyfarniad ariannol i’ch galluogi i gael mynediad i brofiadau a chyfleoedd na efallai na fedrent fod ar gael fel arfer. Nid yw elfen ariannol y rhaglen ar gyfer cefnogi gyda chostau tebyg i ffi ymrestru, tripiau cwrs, teithio i ac o’r coleg na bwyd.

Gallwch drafod sut a phryd y defnyddiwch eich dyfarniad gyda chyswllt ysgoloriaeth y coleg. Gan fod hyn yn unigryw i bob ysgolor, nid oes unrhyw ddyddiadau wedi eu gosod ar gyfer elfen ariannol y rhaglen.

Sut a allaf wneud cais i’r rhaglen fwy nag unwaith?

Dim ond un cais ar gyfer un llinyn ysgoloriaeth y gallwch ei gyflwyno mewn unrhyw un cylch cais (un cylch ym mhob blwyddyn academaidd). Dim ond unwaith y gall unigolion dderbyn lle ysgoloriaeth. Gall ymgeiswyr aflwyddiannus wneud cais mewn blynyddoedd dilynol.

Beth sy’n digwydd os wyf yn gohirio fy nghais am gwrs ond fy mod wedi cael ysgoloriaeth?

Ni fedrwn ohirio lleoedd ysgoloriaeth am unrhyw reswm (yn cynnwys amgylchiadau personol neu liniaru). Caiff y rhaglen ysgoloriaeth ei hadolygu’n flynyddol, yn seiliedig ar haelioni a chefnogaeth barhaus gan bartneriaid allanol ac, felly, ni fedrwn gwarantu y bydd cyllid a chymorth ar gael mewn cylch dilynol.

Cwestiynau Cyffredin – cyflogwyr sy’n noddi

A yw’n rhaid i ni gynnig lleoliad wythnosol neu fedrem ni gynnig bloc neu gyfres o flociau?

Rydym eisiau sicrhau ein bod yn diwallu eich anghenion, tra’n creu cyfle gwych i berson ifanc ddod i gysylltiad ag amgylchedd proffesiynol ac unigol. Er y byddai angen i ni ystyried pob achos yn unigol, rydym yn cefnogi opsiynau lleoliad bloc a dulliau seiliedig ar brosiect, cyn belled ag y medrant gael eu darparu o amgylch ymrwymiadau addysg ac amserlen.

Sut y caiff elfen ariannol yr ysgoloriaeth ei reoli a’i dalu i’r ysgolor?

Nid oes amserlen talu wedi ei phenderfynu ymlaen llaw. Caiff pob cronfa eu  dal yn ganolog gan y coleg a’u haseinio i bob ysgolor. Bydd angen i bob ysgolor wneud cais i dynnu cymorth ariannol i lawr ar gyfer diben a ddynodwyd (e.e. teithio, llety a mynychu cynhadledd bresennol neu ymweliad neu drip sy’n cefnogi’r ysgolor).

Bydd adolygiad o wariant yn ffurfio rhan o’r cyfarfodydd adolygu ysgoloriaeth i sicrhau y caiff yr holl arian ei ddyrannu cyn diwedd y rhaglen.

Modd
Y cyfan
Rhan amser
Llawn amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Leadership and Management
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
NPTC
NPTC
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Veterinary Nursing
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Ymadawyr Ysgol
Prentisiaethau
Astudio Rhan-Amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn