Esboniad o’r lefelau

Yng Ngholeg Penybont cynigiwn amrywiaeth o gymwysterau ar wahanol lefelau. Islaw mae cipolwg defnyddiol ar y gwahanol lefelau sydd ar gael i’ch helpu i benderfynu pa lefel sy’n iawn i chi, a all dibynnu ar eich cymwysterau, profiad blaenorol neu ddymuniadau ar gyfer y dyfodol.

TGAU

Mae TGAU yn gymhwyster lefel 2 y gellir ei hastudio mewn Mathemateg, Iaith Saesneg neu Wyddoniaeth yng Ngholeg Penybont.

Safon Uwch

Mae Safonau Uwch yn gymwysterau lefel 3 ac ar gael mewn amrywiaeth o feysydd pwnc, yn cynnwys opsiynau astudiaeth yn ystod y dydd neu gyda’r nos. Gall ennill lefelau A eich helpu i symud ymlaen i brifysgol, gwaith neu hyfforddiant.

Cyrsiau mynediad

Mae cyrsiau mynediad ar gael ar Lefelau 1, 2 a 3. Mae’r cyrsiau hyn yn ddelfrydol os oes gennych unrhyw gymwysterau neu brofiad blaenorol mewn dewis faes, a gallant roi cyfle i chi symud ymlaen i lefelau uwch o astudiaeth.

Cyrsiau byr

Gellir cymryd cyrsiau byr ar draws ystod eang o bynciau ac yn aml mae’n rhoi hyfforddiant a gymwysterau perthnasol i ddiwydiant sydd eu hangen ar gyfer swydd benodol.

Dyfarniad

Fel arfer mae dyfarniad yn fath byrrach o gymhwyster, gyda llai o unedau na Thystysgrif neu Ddiploma. Mae cyrff dyfarnu yn cynnwys ystod o lefelau a phynciau.

Tystysgrif

Mae nifer o wahanol gyrff dyfarnu yn cynnig tystysgrifau. Gallent fod yn gyrsiau byr ar sgiliau penodol neu mae rhai dysgwyr yn ennill Tystysgrif ac yn mynd yn syth i gyflogaeth. Gellid hefyd eu defnyddio fel carreg gamu ar gwrs Diploma.

Diploma

Gall Diploma fod yn werth hyd at 37 credyd neu fwy, gyda lefel 3 yn werth 90 credyd. Caiff diplomâu eu cynnig mewn ystod eang o feysydd pwnc gydag opsiynau astudiaeth llawn-amser a rhan-amser a gellir eu hastudio ar wahanol lefelau.

Mynediad i Addysg Uwch

Mae cwrs Mynediad i Addysg Uwch yn anelu i’ch paratoi ar gyfer y cymhwyster ar lefel HNC, HND, Gradd Sylfaen neu Radd. Os hoffech astudio ar lefel Prifysgol ond heb unrhyw gymwysterau blaenorol, gall cwrs Mynediad i Addysg Uwch roi’r wybodaeth a chymwysterau cywir i chi.

HNC

Mae Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC) un lefel yn is na HND ac fel arfer mae’n cymryd dwy flynedd i’w chwblhau yn rhan-amser. Gallech hefyd gael opsiwn i gynyddu HNC i HND ar ddyddiad diweddarach.

HND

Mae Diploma Genedlaethol Uwch (HND) yn gymhwyster galwedigaethol ar Lefel 5. Fel arfer mae’n cymryd dwy flynedd i gwblhau HND llawn-amser neu dair blynedd yn rhan-amser.

Gradd Sylfaen

Mae graddau sylfaen yn ddelfrydol os ydych yn ansicr am gymryd gradd lawn neu os dymunwch astudio pan fyddwch yn gweithio. Gallwch ennill sgiliau proffesiynol a thechnegol i hybu eich gyrfa o fewn cyfnod byrrach na gradd lawn.

Gradd

Nid oes angen i chi bob amser fynd i brifysgol i gael gradd. Cynigiwn amrywiaeth o gyrsiau lefel prifysgol yn ogystal â gweithio mewn partneriaeth gyda Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd a bod yn bartner sy’n cydweithio gyda Phrifysgol De Cymru.

Prentisiaethau

Os cewch eich cyflogi eisoes ac os hoffech wella eich sgiliau a gwybodaeth yn eich dewis o yrfa, yna gallai prentisiaeth fod y llwybr berffaith i chi. Gall prentisiaethau gynnwys hyfforddiant ar y swydd yn ogystal â dysgu ystafell ddosbarth yn y coleg.

NVQ

Mae NVQ (Cymwysterau Galwedigaethol Cenedlaethol) yn gyrsiau seiliedig ar waith ar gyfer diwydiant neu sector neilltuol, gan roi sgiliau a phrofiadau uniongyrchol ar gyfer swyddi perthnasol.

Hyfforddiant athrawon

Anelwyd y cymwysterau hyn at ddarpar athrawon a hyfforddwyr ac athrawon a hyfforddwyr presennol yn y sector addysg bellach, addysg oedolion ac addysg alwedigaethol.

Proffesiynol

Fel arfer mae cymhwyster proffesiynol yn gymhwyster galwedigaethol sy’n cynnwys elfen o hyfforddiant ymarferol. Mae’r cyrsiau hyn yn ddelfrydol os ydych eisiau gwella eich sgiliau mewn diwydiant penodol.

Modd
Y cyfan
Rhan-amser
Llawn-amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
A Levels
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills & Partnerships
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Astudio Llawn-amser
Prentisiaethau
Astudio Rhan-amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn