Arbenigwr ymddygiad blaenllaw yn dyfarnu statws partner AB cyntaf i Goleg Penybont

Rydym wrth ein bodd ein bod wedi derbyn statws partner gyda ‘When The Adults Change’ (WTAC) fel Coleg Addysg Bellach (AB), y cyntaf a roddwyd i unrhyw sefydliad AB.

Mae’r statws yn gydnabyddiaeth o’r ymrwymiad i newid a’r daith ddiwylliannol y mae Coleg Penybont wedi ymgymryd â hi dros y degawd diwethaf, yn enwedig o ran Arfer Perthynol a’i ddull o reoli ymddygiad yn gadarnhaol.

Mae Arfer Perthynol yn fframwaith sy’n gosod perthnasoedd ag eraill, ymddiriedaeth ac ymdeimlad o berthyn wrth wraidd pob ymdrech. Er bod iddo lawer o gymwysiadau, mae wedi bod yn arbennig o effeithiol ym myd addysg, gan ddarparu amgylchedd diogel a modelau rôl cadarnhaol i bobl ifanc.

Mae When The Adults Change yn sefydliad sy’n cael ei arwain gan yr arbenigwr ymddygiad Paul Dix, sy’n canolbwyntio ar newid a arweinir gan oedolion mewn addysg. Maent yn darparu hyfforddiant sy’n arwain y sector a strategaethau effeithiol ar gyfer rheoli ymddygiad mewn ysgolion, gyda phwyslais ar gyfathrebu, cysylltu a chreu arferion cyson – elfennau allweddol yr Arfer Perthynol.

Arweiniodd profiad helaeth Paul mewn ysgolion at ddod yn siaradwr a chynghorydd addysgol, gan arwain sefydliadau ar greu amgylcheddau cadarnhaol a chynhwysol sy’n galluogi pobl ifanc i ffynnu. Mae sefydliadau y mae Paul yn nodi eu bod wedi cymhwyso’r gwersi craidd hyn i’w polisïau a’u strategaethau mewnol wedi cael statws Partner WTAC.

Mae Coleg Penybont yn un o ddim ond 20 o sefydliadau addysgol i gael eu cydnabod ledled y byd a’r unig goleg AB.

Wrth siarad gyda’i gilydd ar ei bodlediad, trafododd Paul a Viv Buckley, Dirprwy Bennaeth Coleg Penybont, yr heriau a wynebwyd gan y Coleg yn hanesyddol a sut, dros y degawd diwethaf, mae gweithredu hyfforddiant ymddygiadol yn ofalus wedi ail-lunio cymuned y Coleg. Mae hi’n cydnabod mai ar ôl mynychu sesiwn hyfforddi gan Paul, dechreuodd y sifft ddiwylliannol angenrheidiol.

“Roeddwn i’n ffodus iawn i gael hyfforddiant gyda Paul ychydig o flynyddoedd yn ôl, a heb amheuaeth dyma’r dysgu mwyaf trawsnewidiol i mi ei wneud. Des i â’r dysgu hwnnw yn ôl i Goleg Penybont a dechreuodd ein taith. Dydyn ni ddim erioed wedi edrych yn ôl. Ac, er nad yw’r gwaith hwn byth yn cael ei wneud, mae sylfaen gadarn o gysondeb a dealltwriaeth o’r cyfrifoldeb sydd gennym ni i gyd fel oedolion i osod y naws a chreu diwylliant tawel y gall myfyrwyr ffynnu ynddo.”

Viv Buckley, Dirprwy Bennaeth Coleg Penybont

Dros y deng mlynedd diwethaf, mae’r Coleg wedi addasu’r ffordd y mae’n gweithio er mwyn cyflawni’r ymdeimlad gwirioneddol o gymuned y mae’n ei fwynhau heddiw. Un o’r newidiadau allweddol fu symud oddi wrth ddull awdurdodaidd a thuag at un sy’n canolbwyntio ar y myfyriwr, sydd wedi ail-fframio safbwyntiau staff ac wedi meithrin diwylliant o barch ar draws y Coleg.

Er bod ‘meysydd problemus’ – meysydd y nodwyd bod angen eu gwella’n academaidd neu o ran ymddygiad – wedi’u targedu ar gyfer newid i ddechrau, nid tan i ddull coleg cyfan gael ei fabwysiadu y dechreuodd canlyniadau cadarnhaol ddigwydd.

Agwedd hanfodol ar hyn oedd dull y Coleg o hyfforddi staff. Mae pob hysbyseb swydd a chynefino staff bellach yn nodi’r dull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn o’r diwrnod cyntaf, ac mae diwrnodau dysgu proffesiynol pwrpasol yn cael eu trefnu drwy gydol y flwyddyn, gan atgyfnerthu ethos y Coleg a chyfrannu at amgylchedd gwaith cadarnhaol.

Er mwyn cadarnhau strategaethau WTAC, mae wedi bod yn hanfodol cynnwys pob tîm ar draws y Cwricwlwm a Chymorth Busnes. Mae polisïau amrywiol wedi’u rhoi ar waith i sicrhau bod lefel y cymorth i fyfyrwyr yn cael ei gynnal yn gyson, gan gynnwys amserlen i’r holl staff i ‘gwrdd a chyfarch’ myfyrwyr wrth gatiau’r Coleg a gweithredu bod rheolwyr yn bresennol amser cinio, i ryngweithio â myfyrwyr a sicrhau’r diogelwch myfyrwyr yn y ffreuturau.

Yn ogystal, cafodd holl ymarferwyr addysgu’r Coleg gopi o lyfr Paul – ‘When The Adults Change, Everything Changes: Seismic Shifts in School Behaviour’ – y Nadolig diwethaf, ar ôl bod yn sail i’r diwrnod dysgu proffesiynol a gynhaliwyd ym mis Rhagfyr.

Mae’r strategaethau hyn, a llawer mwy, wedi arwain at allbynnau ymddygiadol myfyrwyr gwych. Ers gweithredu’r newidiadau hyn, nid yn unig y mae nifer y myfyrwyr sy’n derbyn disgyblaethau wedi gostwng yn sylweddol, ond mae cyfradd llwyddiant arholiadau’r Coleg bellach yn gyfforddus uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol ar bron bob lefel.

I ddysgu mwy am y Coleg a’i waith ym maes Ymarfer Perthynol, gwrandewch ar bennod podlediad Paul a Viv.

“Coleg Penybont yw’r coleg AB cyntaf i gael Statws Coleg Partner i gydnabod eu gwaith eithriadol gyda dysgwyr o bob oed a gallu. Mae ymrwymiad y staff ar bob lefel i ddarparu’r cymorth gorau posibl yn rhyfeddol. Yng Nhholeg Penybont, mae’r ffiniau yn gyson, mae’r disgwyliadau’n uchel a pherthnasoedd yn sylfaen i lwyddiant. Efallai yn fwyaf nodedig i’r dysgwyr hynny sydd wedi cael eu tanwasanaethu yn hanesyddol gan addysg, mae Coleg Penybont yn brwydro’n galed i unioni’r fantol. Rydym yn falch o gefnogi eu gwaith mewn ymddygiad, perthnasoedd a rheoli dosbarth.”

Paul Dix, Arbenigwr Ymddygiad, awdur, diwygiwr addysg a Sylfaenydd o When The Adults Change

Bydd Viv yn camu i’r rôl fel Pennaeth a Phrif Swyddog Gweithredol dros dro Coleg Penybont o 1 Medi, yn dilyn ymadawiad Simon Pirotte i’r Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil (CTER) a noddir gan Lywodraeth Cymru.

Modd
Y cyfan
Rhan amser
Llawn amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Ymadawyr Ysgol
Prentisiaethau
Astudio Rhan-Amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn